३९ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

३९-एकोणचाळीस  ही एक संख्या आहे, ती ३८  नंतरची आणि  ४०  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 39 - thirty-nine.

३८→ ३९ → ४०
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एकोणचाळीस
१, ३, १३, ३९
XXXIX
௩௯
三十九
٣٩
१००१११
ऑक्टल
४७
हेक्साडेसिमल
२७१६
१५२१
६.२४४९९८

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा