३९ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

३९-एकोणचाळीस  ही एक संख्या आहे, ती ३८  नंतरची आणि  ४०  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 39 - thirty-nine.

३८→ ३९ → ४०
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एकोणचाळीस
१, ३, १३, ३९
XXXIX
௩௯
三十九
٣٩
१००१११
ऑक्टल
४७
हेक्साडेसिमल
२७१६
१५२१
६.२४४९९८

गुणधर्म संपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन करा

हे सुद्धा पहा संपादन करा