३१ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

३१-एकतीस  ही एक संख्या आहे, ती ३०  नंतरची आणि  ३२  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.. इंग्रजीत: 31 - thirty-one

३०→ ३१ → ३२
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एकतीस
१, ३१
XXXI
௩௧
三十一
٣١
१११११
ऑक्टल
३७
हेक्साडेसिमल
१F१६
९६१
५.५६७७६४
संख्या वैशिष्ट्ये
मूळ संख्या

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा