'२९-एकोणतीस  ही एक संख्या आहे, ती २८  नंतरची आणि  ३०  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 29 - twenty-nine.

२८→ २९ → ३०
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एकोणतीस
१, २९
XXIX
௨௯
二十九
٢٩
१११०१
ऑक्टल
३५
हेक्साडेसिमल
१D१६
८४१
५.३८५१६५
संख्या वैशिष्ट्ये
मूळ संख्या

गुणधर्म संपादन

  • २९  ही विषम संख्या आहे.
  • १/२९ = ०.०३४४८२७५८६२०६८९७
  • २९चा घन, २९³ = २४३८९, घनमूळ ३√२९ =  ३.०७२३१६८२५६८५८५


वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन