२८-अठ्ठावीस  ही एक संख्या आहे, ती २७  नंतरची आणि  २९  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 28 - twenty-eight.

२७→ २८ → २९
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
अठ्ठावीस
१, २, ४, ७, १४, २८
XXVIII
௨௮
二十八
٢٨
१११००
ऑक्टल
३४
हेक्साडेसिमल
१C१६
७८४
५.२९१५०३
संख्या वैशिष्ट्ये
परिपूर्ण संख्या

गुणधर्मसंपादन करा

  • २८  ही सम संख्या आहे.
  • १/२८ = ०.०३५७१४२८५७१४२८५७
  • २८चा घन, २८³ = २१९५२, घनमूळ ३√२८ =  ३.०३६५८८९७१८७५६६


वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा