जर्मनीमधील शहरांची यादी

ह्या जर्मनीमधील शहरांच्या यादीमध्ये जर्मनी देशामधील १ लाख पेक्षा अधिक शहरे व त्यांचे तपशील दिले आहेत.

जर्मनीमधील सर्वात मोठ्या ७ शहरांचे स्थान तसेच शहरी भाग

यादी संपादन

राष्ट्रीय राजधानी
राज्य राजधानी
क्रम शहर लोक.
१९५०
लोक.
१९६०
लोक.
१९७०
लोक.
१९८०
लोक.
१९९०
लोक.
२०००
लोक.
२००९
लोक.
२०१०
क्षेत्रफळ
किमी
घनता
प्रति किमी
वाढ [%]
(२०००–
२०१०)
१ लाखपेक्षा
अधिक कधी?
राज्य
1.   बर्लिन &0000000003336026.000000३३,३६,०२६ &0000000003274016.000000३२,७४,०१६ &0000000003208719.000000३२,०८,७१९ &0000000003048759.000000३०,४८,७५९ &0000000003433695.000000३४,३३,६९५ &0000000003382169.000000३३,८२,१६९ &0000000003442675.000000३४,४२,६७५ &0000000003460725.000000३४,६०,७२५ 887,70 &0000000000003899.000000३,८९९ 2.32 1747   बर्लिन
2.   हांबुर्ग &0000000001605606.000000१६,०५,६०६ &0000000001836958.000000१८,३६,९५८ &0000000001793640.000000१७,९३,६४० &0000000001645095.000000१६,४५,०९५ &0000000001652363.000000१६,५२,३६३ &0000000001715392.000000१७,१५,३९२ &0000000001774224.000000१७,७४,२२४ &0000000001786448.000000१७,८६,४४८ 755,16 &0000000000002366.000000२,३६६ 4.14 1787 हांबुर्ग
3.   म्युनिक &0000000000831937.000000८,३१,९३७ &0000000001101384.000000११,०१,३८४ &0000000001311978.000000१३,११,९७८ &0000000001298941.000000१२,९८,९४१ &0000000001229026.000000१२,२९,०२६ &0000000001210223.000000१२,१०,२२३ &0000000001330440.000000१३,३०,४४० &0000000001353186.000000१३,५३,१८६ 310,69 &0000000000004355.000000४,३५५ 11.81 1852   बायर्न
4.   क्योल्न &0000000000594941.000000५,९४,९४१ &0000000000801142.000000८,०१,१४२ &0000000000849451.000000८,४९,४५१ &0000000000976694.000000९,७६,६९४ &0000000000953551.000000९,५३,५५१ &0000000000962884.000000९,६२,८८४ &0000000000998105.000000९,९८,१०५ &0000000001007119.000000१०,०७,११९ 405,17 &0000000000002486.000000२,४८६ 4.59 1852   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
5.   फ्रांकफुर्ट &0000000000532037.000000५,३२,०३७ &0000000000675009.000000६,७५,००९ &0000000000666179.000000६,६६,१७९ &0000000000629375.000000६,२९,३७५ &0000000000644865.000000६,४४,८६५ &0000000000648550.000000६,४८,५५० &0000000000671927.000000६,७१,९२७ &0000000000679664.000000६,७९,६६४ 248,31 &0000000000002737.000000२,७३७ 4.80 1875   हेसेन
6.   श्टुटगार्ट &0000000000496490.000000४,९६,४९० &0000000000637366.000000६,३७,३६६ &0000000000634202.000000६,३४,२०२ &0000000000580648.000000५,८०,६४८ &0000000000579988.000000५,७९,९८८ &0000000000583874.000000५,८३,८७४ &0000000000601646.000000६,०१,६४६ &0000000000606588.000000६,०६,५८८ 207,35 &0000000000002925.000000२,९२५ 3.89 1874   बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
7.   ड्युसेलडॉर्फ &0000000000500516.000000५,००,५१६ &0000000000697891.000000६,९७,८९१ &0000000000660963.000000६,६०,९६३ &0000000000590479.000000५,९०,४७९ &0000000000575794.000000५,७५,७९४ &0000000000569364.000000५,६९,३६४ &0000000000586217.000000५,८६,२१७ &0000000000588735.000000५,८८,७३५ 217,22 &0000000000002710.000000२,७१० 3.40 1882   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
8.   डॉर्टमुंड &0000000000507349.000000५,०७,३४९ &0000000000640802.000000६,४०,८०२ &0000000000640642.000000६,४०,६४२ &0000000000608297.000000६,०८,२९७ &0000000000599055.000000५,९९,०५५ &0000000000588994.000000५,८८,९९४ &0000000000581308.000000५,८१,३०८ &0000000000580444.000000५,८०,४४४ 280,71 &0000000000002068.000000२,०६८ −1.45 1894   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
9.   एसेन &0000000000605411.000000६,०५,४११ &0000000000729462.000000७,२९,४६२ &0000000000696419.000000६,९६,४१९ &0000000000647643.000000६,४७,६४३ &0000000000626973.000000६,२६,९७३ &0000000000595243.000000५,९५,२४३ &0000000000576259.000000५,७६,२५९ &0000000000574635.000000५,७४,६३५ 210,32 &0000000000002732.000000२,७३२ −3.46 1896   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
10.   ब्रेमन &0000000000444549.000000४,४४,५४९ &0000000000563270.000000५,६३,२७० &0000000000592533.000000५,९२,५३३ &0000000000555118.000000५,५५,११८ &0000000000551219.000000५,५१,२१९ &0000000000539403.000000५,३९,४०३ &0000000000547685.000000५,४७,६८५ &0000000000547340.000000५,४७,३४० 325,42 &0000000000001682.000000१,६८२ 1.47 1875 ब्रेमन
11.   ड्रेस्डेन &0000000000494187.000000४,९४,१८७ &0000000000493603.000000४,९३,६०३ &0000000000502432.000000५,०२,४३२ &0000000000516225.000000५,१६,२२५ &0000000000490571.000000४,९०,५७१ &0000000000477807.000000४,७७,८०७ &0000000000517052.000000५,१७,०५२ &0000000000523058.000000५,२३,०५८ 328,31 &0000000000001593.000000१,५९३ 9.47 1852   जाक्सन
12.   लाइपझिश &0000000000617574.000000६,१७,५७४ &0000000000589632.000000५,८९,६३२ &0000000000583885.000000५,८३,८८५ &0000000000562480.000000५,६२,४८० &0000000000511079.000000५,११,०७९ &0000000000493208.000000४,९३,२०८ &0000000000518862.000000५,१८,८६२ &0000000000522883.000000५,२२,८८३ 297,36 &0000000000001758.000000१,७५८ 6.02 1871   जाक्सन
13.   हानोव्हर &0000000000444296.000000४,४४,२९६ &0000000000574672.000000५,७४,६७२ &0000000000521003.000000५,२१,००३ &0000000000534623.000000५,३४,६२३ &0000000000513010.000000५,१३,०१० &0000000000515001.000000५,१५,००१ &0000000000520966.000000५,२०,९६६ &0000000000522686.000000५,२२,६८६ 204,14 &0000000000002560.000000२,५६० 1.49 1875   नीडर जाक्सन
14.   न्युर्नबर्ग &0000000000362459.000000३,६२,४५९ &0000000000458401.000000४,५८,४०१ &0000000000478181.000000४,७८,१८१ &0000000000484405.000000४,८४,४०५ &0000000000493692.000000४,९३,६९२ &0000000000488400.000000४,८८,४०० &0000000000503673.000000५,०३,६७३ &0000000000505664.000000५,०५,६६४ 186,38 &0000000000002713.000000२,७१३ 3.53 1881   बायर्न
15.   ड्युइसबुर्ग &0000000000410783.000000४,१०,७८३ &0000000000503641.000000५,०३,६४१ &0000000000452721.000000४,५२,७२१ &0000000000558089.000000५,५८,०८९ &0000000000535447.000000५,३५,४४७ &0000000000514915.000000५,१४,९१५ &0000000000491931.000000४,९१,९३१ &0000000000489599.000000४,८९,५९९ 232,83 &0000000000002103.000000२,१०३ −4.92 1904   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
16.   बोखुम &0000000000289804.000000२,८९,८०४ &0000000000362490.000000३,६२,४९० &0000000000343809.000000३,४३,८०९ &0000000000400757.000000४,००,७५७ &0000000000396486.000000३,९६,४८६ &0000000000391147.000000३,९१,१४७ &0000000000376319.000000३,७६,३१९ &0000000000374737.000000३,७४,७३७ 145,66 &0000000000002573.000000२,५७३ −4.20 1904   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
17.   वुपर्टाल &0000000000363224.000000३,६३,२२४ &0000000000421378.000000४,२१,३७८ &0000000000417694.000000४,१७,६९४ &0000000000393381.000000३,९३,३८१ &0000000000383660.000000३,८३,६६० &0000000000366434.000000३,६६,४३४ &0000000000351050.000000३,५१,०५० &0000000000349721.000000३,४९,७२१ 168,39 &0000000000002077.000000२,०७७ −4.56 1884   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
18.   बॉन &0000000000115394.000000१,१५,३९४ &0000000000146889.000000१,४६,८८९ &0000000000275722.000000२,७५,७२२ &0000000000288148.000000२,८८,१४८ &0000000000292234.000000२,९२,२३४ &0000000000302247.000000३,०२,२४७ &0000000000319841.000000३,१९,८४१ &0000000000324899.000000३,२४,८९९ 141,22 &0000000000002301.000000२,३०१ 7.49 1934   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
19.   बीलेफेल्ड &0000000000153613.000000१,५३,६१३ &0000000000174527.000000१,७४,५२७ &0000000000168609.000000१,६८,६०९ &0000000000312708.000000३,१२,७०८ &0000000000319037.000000३,१९,०३७ &0000000000321758.000000३,२१,७५८ &0000000000323084.000000३,२३,०८४ &0000000000323270.000000३,२३,२७० 257,92 &0000000000001253.000000१,२५३ 0.47 1930   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
20.   मानहाइम &0000000000245634.000000२,४५,६३४ &0000000000311383.000000३,११,३८३ &0000000000332378.000000३,३२,३७८ &0000000000304303.000000३,०४,३०३ &0000000000310411.000000३,१०,४११ &0000000000306729.000000३,०६,७२९ &0000000000311969.000000३,११,९६९ &0000000000313174.000000३,१३,१७४ 144,96 &0000000000002160.000000२,१६० 2.10 1897   बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
21.   कार्ल्सरूह &0000000000198840.000000१,९८,८४० &0000000000240450.000000२,४०,४५० &0000000000259091.000000२,५९,०९१ &0000000000271892.000000२,७१,८९२ &0000000000275061.000000२,७५,०६१ &0000000000278558.000000२,७८,५५८ &0000000000291959.000000२,९१,९५९ &0000000000294761.000000२,९४,७६१ 173,46 &0000000000001699.000000१,६९९ 5.82 1901   बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
22.   म्युन्स्टर &0000000000118496.000000१,१८,४९६ &0000000000180871.000000१,८०,८७१ &0000000000198878.000000१,९८,८७८ &0000000000269696.000000२,६९,६९६ &0000000000259438.000000२,५९,४३८ &0000000000265609.000000२,६५,६०९ &0000000000275543.000000२,७५,५४३ &0000000000279803.000000२,७९,८०३ 302,96 &0000000000000924.000000९२४ 5.34 1915   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
23.   वीसबाडेन &0000000000220741.000000२,२०,७४१ &0000000000257293.000000२,५७,२९३ &0000000000250715.000000२,५०,७१५ &0000000000274464.000000२,७४,४६४ &0000000000260301.000000२,६०,३०१ &0000000000270109.000000२,७०,१०९ &0000000000277493.000000२,७७,४९३ &0000000000275976.000000२,७५,९७६ 203,93 &0000000000001353.000000१,३५३ 2.17 1905   हेसेन
24.   आउग्सबुर्ग &0000000000185183.000000१,८५,१८३ &0000000000206422.000000२,०६,४२२ &0000000000213230.000000२,१३,२३० &0000000000248346.000000२,४८,३४६ &0000000000256877.000000२,५६,८७७ &0000000000254982.000000२,५४,९८२ &0000000000263646.000000२,६३,६४६ &0000000000264708.000000२,६४,७०८ 146,84 &0000000000001803.000000१,८०३ 3.81 1909   बायर्न
25.   आखन &0000000000129811.000000१,२९,८११ &0000000000170367.000000१,७०,३६७ &0000000000175451.000000१,७५,४५१ &0000000000243947.000000२,४३,९४७ &0000000000241861.000000२,४१,८६१ &0000000000244386.000000२,४४,३८६ &0000000000258380.000000२,५८,३८० &0000000000258664.000000२,५८,६६४ 160,84 &0000000000001608.000000१,६०८ 5.84 1888   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
26.   म्योन्शनग्लाडबाख &0000000000124879.000000१,२४,८७९ &0000000000152414.000000१,५२,४१४ &0000000000151085.000000१,५१,०८५ &0000000000258424.000000२,५८,४२४ &0000000000259436.000000२,५९,४३६ &0000000000263014.000000२,६३,०१४ &0000000000258251.000000२,५८,२५१ &0000000000257993.000000२,५७,९९३ 170,45 &0000000000001514.000000१,५१४ −1.91 1921   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
27.   गेल्सनकर्शन &0000000000315460.000000३,१५,४६० &0000000000388608.000000३,८८,६०८ &0000000000347074.000000३,४७,०७४ &0000000000304386.000000३,०४,३८६ &0000000000293714.000000२,९३,७१४ &0000000000278695.000000२,७८,६९५ &0000000000259744.000000२,५९,७४४ &0000000000257981.000000२,५७,९८१ 104,94 &0000000000002458.000000२,४५८ −7.43 1903   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
28.   ब्राउनश्वाइग &0000000000223760.000000२,२३,७६० &0000000000242489.000000२,४२,४८९ &0000000000223275.000000२,२३,२७५ &0000000000261141.000000२,६१,१४१ &0000000000258833.000000२,५८,८३३ &0000000000245816.000000२,४५,८१६ &0000000000247400.000000२,४७,४०० &0000000000248867.000000२,४८,८६७ 192,15 &0000000000001295.000000१,२९५ 1.24 1890   नीडर जाक्सन
29.   केम्निट्झ &0000000000293373.000000२,९३,३७३ &0000000000286329.000000२,८६,३२९ &0000000000299411.000000२,९९,४११ &0000000000317644.000000३,१७,६४४ &0000000000294244.000000२,९४,२४४ &0000000000259246.000000२,५९,२४६ &0000000000243089.000000२,४३,०८९ &0000000000243248.000000२,४३,२४८ 220,84 &0000000000001101.000000१,१०१ −6.17 1883   जाक्सन
30.   कील &0000000000254449.000000२,५४,४४९ &0000000000271610.000000२,७१,६१० &0000000000271070.000000२,७१,०७० &0000000000250062.000000२,५०,०६२ &0000000000245567.000000२,४५,५६७ &0000000000232612.000000२,३२,६१२ &0000000000238281.000000२,३८,२८१ &0000000000239526.000000२,३९,५२६ 118,65 &0000000000002019.000000२,०१९ 2.97 1898   श्लेस्विग-होल्श्टाइन
31.   क्रेफेल्ड &0000000000171875.000000१,७१,८७५ &0000000000211479.000000२,११,४७९ &0000000000222666.000000२,२२,६६६ &0000000000223969.000000२,२३,९६९ &0000000000244020.000000२,४४,०२० &0000000000239916.000000२,३९,९१६ &0000000000235414.000000२,३५,४१४ &0000000000235076.000000२,३५,०७६ 137,75 &0000000000001707.000000१,७०७ −2.02 1888   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
32.   हाले &0000000000289119.000000२,८९,११९ &0000000000277855.000000२,७७,८५५ &0000000000257261.000000२,५७,२६१ &0000000000232294.000000२,३२,२९४ &0000000000310234.000000३,१०,२३४ &0000000000247736.000000२,४७,७३६ &0000000000232323.000000२,३२,३२३ &0000000000232963.000000२,३२,९६३ 135,02 &0000000000001725.000000१,७२५ −5.96 1890   जाक्सन-आनहाल्ट
33.   माग्देबुर्ग &0000000000260305.000000२,६०,३०५ &0000000000261594.000000२,६१,५९४ &0000000000272237.000000२,७२,२३७ &0000000000289032.000000२,८९,०३२ &0000000000278807.000000२,७८,८०७ &0000000000231450.000000२,३१,४५० &0000000000230456.000000२,३०,४५६ &0000000000231549.000000२,३१,५४९ 200,99 &0000000000001152.000000१,१५२ 0.04 1882   जाक्सन-आनहाल्ट
34.   फ्रायबुर्ग &0000000000109717.000000१,०९,७१७ &0000000000141637.000000१,४१,६३७ &0000000000163568.000000१,६३,५६८ &0000000000175106.000000१,७५,१०६ &0000000000191029.000000१,९१,०२९ &0000000000205102.000000२,०५,१०२ &0000000000221924.000000२,२१,९२४ &0000000000224191.000000२,२४,१९१ 153,06 &0000000000001465.000000१,४६५ 9.31 1934   बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
35.   ओबरहाउसन &0000000000202808.000000२,०२,८०८ &0000000000258626.000000२,५८,६२६ &0000000000246199.000000२,४६,१९९ &0000000000228947.000000२,२८,९४७ &0000000000223840.000000२,२३,८४० &0000000000222151.000000२,२२,१५१ &0000000000214024.000000२,१४,०२४ &0000000000212945.000000२,१२,९४५ 77,11 &0000000000002762.000000२,७६२ −4.14 1914   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
36.   ल्युबेक &0000000000238276.000000२,३८,२७६ &0000000000232140.000000२,३२,१४० &0000000000239955.000000२,३९,९५५ &0000000000220588.000000२,२०,५८८ &0000000000214758.000000२,१४,७५८ &0000000000213399.000000२,१३,३९९ &0000000000209818.000000२,०९,८१८ &0000000000210232.000000२,१०,२३२ 214,21 &0000000000000981.000000९८१ −1.48 1912   श्लेस्विग-होल्श्टाइन
37.   एरफुर्ट &0000000000188650.000000१,८८,६५० &0000000000186448.000000१,८६,४४८ &0000000000196528.000000१,९६,५२८ &0000000000211575.000000२,११,५७५ &0000000000208989.000000२,०८,९८९ &0000000000200564.000000२,००,५६४ &0000000000203830.000000२,०३,८३० &0000000000204994.000000२,०४,९९४ 269,14 &0000000000000762.000000७६२ 2.21 1906   थ्युरिंगेन
38.   रोस्टोक &0000000000133109.000000१,३३,१०९ &0000000000158630.000000१,५८,६३० &0000000000198636.000000१,९८,६३६ &0000000000232506.000000२,३२,५०६ &0000000000248088.000000२,४८,०८८ &0000000000200506.000000२,००,५०६ &0000000000201442.000000२,०१,४४२ &0000000000202735.000000२,०२,७३५ 181,26 &0000000000001118.000000१,११८ 1.11 1935   मेक्लेनबुर्ग-फोरपोमेर्न
39.   माइंत्स &0000000000088369.000000८८,३६९ &0000000000133089.000000१,३३,०८९ &0000000000174858.000000१,७४,८५८ &0000000000187392.000000१,८७,३९२ &0000000000179486.000000१,७९,४८६ &0000000000182870.000000१,८२,८७० &0000000000197778.000000१,९७,७७८ &0000000000199237.000000१,९९,२३७ 97,74 &0000000000002038.000000२,०३८ 8.95 1908   र्‍हाइनलांड-फाल्त्स
40.   कासेल &0000000000162132.000000१,६२,१३२ &0000000000206354.000000२,०६,३५४ &0000000000214785.000000२,१४,७८५ &0000000000195912.000000१,९५,९१२ &0000000000194268.000000१,९४,२६८ &0000000000194766.000000१,९४,७६६ &0000000000194774.000000१,९४,७७४ &0000000000195530.000000१,९५,५३० 106,78 &0000000000001831.000000१,८३१ 0.39 1899   हेसेन
41.   हागेन &0000000000146401.000000१,४६,४०१ &0000000000195500.000000१,९५,५०० &0000000000201042.000000२,०१,०४२ &0000000000218927.000000२,१८,९२७ &0000000000214449.000000२,१४,४४९ &0000000000203151.000000२,०३,१५१ &0000000000190121.000000१,९०,१२१ &0000000000188529.000000१,८८,५२९ 160,35 &0000000000001176.000000१,१७६ −7.20 1928   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
42.   हाम &0000000000059866.000000५९,८६६ &0000000000068775.000000६८,७७५ &0000000000084629.000000८४,६२९ &0000000000171869.000000१,७१,८६९ &0000000000179639.000000१,७९,६३९ &0000000000182427.000000१,८२,४२७ &0000000000181741.000000१,८१,७४१ &0000000000181783.000000१,८१,७८३ 226,25 &0000000000000803.000000८०३ −0.35 1975   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
43.   जारब्र्युकन &0000000000111450.000000१,११,४५० &0000000000129801.000000१,२९,८०१ &0000000000128251.000000१,२८,२५१ &0000000000193554.000000१,९३,५५४ &0000000000191694.000000१,९१,६९४ &0000000000183257.000000१,८३,२५७ &0000000000175810.000000१,७५,८१० &0000000000175741.000000१,७५,७४१ 167,09 &0000000000001052.000000१,०५२ −4.10 1909 जारलांड
44.   म्युलहाइम &0000000000149589.000000१,४९,५८९ &0000000000183979.000000१,८३,९७९ &0000000000192183.000000१,९२,१८३ &0000000000181279.000000१,८१,२७९ &0000000000177681.000000१,७७,६८१ &0000000000172862.000000१,७२,८६२ &0000000000167471.000000१,६७,४७१ &0000000000167344.000000१,६७,३४४ 91,29 &0000000000001833.000000१,८३३ −3.19 1908   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
45.   हेर्न &0000000000111591.000000१,११,५९१ &0000000000113252.000000१,१३,२५२ &0000000000103849.000000१,०३,८४९ &0000000000182542.000000१,८२,५४२ &0000000000178132.000000१,७८,१३२ &0000000000174529.000000१,७४,५२९ &0000000000165632.000000१,६५,६३२ &0000000000164762.000000१,६४,७६२ 51,41 &0000000000003205.000000३,२०५ −5.60 1933   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
46.   लुडविगशाफन &0000000000123869.000000१,२३,८६९ &0000000000164657.000000१,६४,६५७ &0000000000176257.000000१,७६,२५७ &0000000000159399.000000१,५९,३९९ &0000000000162233.000000१,६२,२३३ &0000000000163383.000000१,६३,३८३ &0000000000163340.000000१,६३,३४० &0000000000164177.000000१,६४,१७७ 77,55 &0000000000002117.000000२,११७ 0.49 1921   र्‍हाइनलांड-फाल्त्स
47.   ओस्नाब्युर्ग &0000000000109538.000000१,०९,५३८ &0000000000135821.000000१,३५,८२१ &0000000000144864.000000१,४४,८६४ &0000000000157367.000000१,५७,३६७ &0000000000163168.000000१,६३,१६८ &0000000000164101.000000१,६४,१०१ &0000000000163514.000000१,६३,५१४ &0000000000164119.000000१,६४,११९ 119,80 &0000000000001370.000000१,३७० 0.01 1939   नीडर जाक्सन
48.   ओल्डेनबुर्ग &0000000000122809.000000१,२२,८०९ &0000000000122337.000000१,२२,३३७ &0000000000131545.000000१,३१,५४५ &0000000000136764.000000१,३६,७६४ &0000000000143131.000000१,४३,१३१ &0000000000154832.000000१,५४,८३२ &0000000000161334.000000१,६१,३३४ &0000000000162173.000000१,६२,१७३ 102,98 &0000000000001575.000000१,५७५ 4.74 1946   नीडर जाक्सन
49.   लेफेरकुसन &0000000000065531.000000६५,५३१ &0000000000093940.000000९३,९४० &0000000000107626.000000१,०७,६२६ &0000000000160825.000000१,६०,८२५ &0000000000160919.000000१,६०,९१९ &0000000000161047.000000१,६१,०४७ &0000000000160593.000000१,६०,५९३ &0000000000160772.000000१,६०,७७२ 78,87 &0000000000002038.000000२,०३८ −0.17 1963   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
50.   सोलिंगन &0000000000147845.000000१,४७,८४५ &0000000000170619.000000१,७०,६१९ &0000000000177124.000000१,७७,१२४ &0000000000166085.000000१,६६,०८५ &0000000000165401.000000१,६५,४०१ &0000000000164973.000000१,६४,९७३ &0000000000160992.000000१,६०,९९२ &0000000000159927.000000१,५९,९२७ 89,54 &0000000000001786.000000१,७८६ −3.06 1929   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
51.   पोट्सडाम &0000000000118180.000000१,१८,१८० &0000000000115004.000000१,१५,००४ &0000000000111336.000000१,११,३३६ &0000000000130900.000000१,३०,९०० &0000000000139794.000000१,३९,७९४ &0000000000129324.000000१,२९,३२४ &0000000000154606.000000१,५४,६०६ &0000000000156906.000000१,५६,९०६ 187,53 &0000000000000837.000000८३७ 21.33 1939   ब्रांडेनबुर्ग
52.   नॉय्स &0000000000063478.000000६३,४७८ &0000000000093680.000000९३,६८० &0000000000116013.000000१,१६,०१३ &0000000000149334.000000१,४९,३३४ &0000000000147019.000000१,४७,०१९ &0000000000150013.000000१,५०,०१३ &0000000000151280.000000१,५१,२८० &0000000000151388.000000१,५१,३८८ 99,53 &0000000000001521.000000१,५२१ 0.92 1963   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
53.   हायडेलबर्ग &0000000000116488.000000१,१६,४८८ &0000000000127595.000000१,२७,५९५ &0000000000121398.000000१,२१,३९८ &0000000000133227.000000१,३३,२२७ &0000000000136796.000000१,३६,७९६ &0000000000140259.000000१,४०,२५९ &0000000000146466.000000१,४६,४६६ &0000000000147312.000000१,४७,३१२ 108,83 &0000000000001354.000000१,३५४ 5.03 1946   बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
54.   पाडेबोर्न &0000000000040270.000000४०,२७० &0000000000052773.000000५२,७७३ &0000000000068207.000000६८,२०७ &0000000000110155.000000१,१०,१५५ &0000000000120680.000000१,२०,६८० &0000000000139084.000000१,३९,०८४ &0000000000145320.000000१,४५,३२० &0000000000146283.000000१,४६,२८३ 179,51 &0000000000000815.000000८१५ 5.18 1975   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
55.   डार्मश्टाट &0000000000094788.000000९४,७८८ &0000000000138736.000000१,३८,७३६ &0000000000141847.000000१,४१,८४७ &0000000000138201.000000१,३८,२०१ &0000000000138920.000000१,३८,९२० &0000000000138242.000000१,३८,२४२ &0000000000143332.000000१,४३,३३२ &0000000000144402.000000१,४४,४०२ 122,09 &0000000000001183.000000१,१८३ 4.46 1937   हेसेन
56.   रेगन्सबुर्ग &0000000000117291.000000१,१७,२९१ &0000000000123751.000000१,२३,७५१ &0000000000130888.000000१,३०,८८८ &0000000000132604.000000१,३२,६०४ &0000000000121691.000000१,२१,६९१ &0000000000125676.000000१,२५,६७६ &0000000000134218.000000१,३४,२१८ &0000000000135520.000000१,३५,५२० 80,70 &0000000000001679.000000१,६७९ 7.83 1940   बायर्न
57.   व्युर्झबुर्ग &0000000000078443.000000७८,४४३ &0000000000115541.000000१,१५,५४१ &0000000000116395.000000१,१६,३९५ &0000000000128652.000000१,२८,६५२ &0000000000127777.000000१,२७,७७७ &0000000000127966.000000१,२७,९६६ &0000000000133195.000000१,३३,१९५ &0000000000133799.000000१,३३,७९९ 87,63 &0000000000001527.000000१,५२७ 4.56 1932   बायर्न
58.   इंगोलश्टाट &0000000000040523.000000४०,५२३ &0000000000052540.000000५२,५४० &0000000000070594.000000७०,५९४ &0000000000090490.000000९०,४९० &0000000000105489.000000१,०५,४८९ &0000000000115722.000000१,१५,७२२ &0000000000124387.000000१,२४,३८७ &0000000000125088.000000१,२५,०८८ 133,37 &0000000000000938.000000९३८ 8.09 1989   बायर्न
59.   हाइलब्रोन &0000000000064643.000000६४,६४३ &0000000000087203.000000८७,२०३ &0000000000102300.000000१,०२,३०० &0000000000111938.000000१,११,९३८ &0000000000115843.000000१,१५,८४३ &0000000000119305.000000१,१९,३०५ &0000000000122415.000000१,२२,४१५ &0000000000122879.000000१,२२,८७९ 99,88 &0000000000001230.000000१,२३० 3.00 1970   बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
60.   उल्म &0000000000071132.000000७१,१३२ &0000000000090383.000000९०,३८३ &0000000000093158.000000९३,१५८ &0000000000100671.000000१,००,६७१ &0000000000110529.000000१,१०,५२९ &0000000000117233.000000१,१७,२३३ &0000000000122087.000000१,२२,०८७ &0000000000122801.000000१,२२,८०१ 118,69 &0000000000001035.000000१,०३५ 4.75 1980   बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
61.   वोल्फ्सबुर्ग &0000000000025422.000000२५,४२२ &0000000000062577.000000६२,५७७ &0000000000090115.000000९०,११५ &0000000000125935.000000१,२५,९३५ &0000000000128510.000000१,२८,५१० &0000000000121805.000000१,२१,८०५ &0000000000121109.000000१,२१,१०९ &0000000000121451.000000१,२१,४५१ 204,05 &0000000000000595.000000५९५ −0.29 1972   नीडर जाक्सन
62. ग्यॉटिंगन &0000000000078680.000000७८,६८० &0000000000077785.000000७७,७८५ &0000000000109892.000000१,०९,८९२ &0000000000129656.000000१,२९,६५६ &0000000000121831.000000१,२१,८३१ &0000000000124132.000000१,२४,१३२ &0000000000121457.000000१,२१,४५७ &0000000000121060.000000१,२१,०६० 116,89 &0000000000001036.000000१,०३६ −2.47 1964   नीडर जाक्सन
63.   ओफेनबाख &0000000000089030.000000८९,०३० &0000000000115051.000000१,१५,०५१ &0000000000118841.000000१,१८,८४१ &0000000000110993.000000१,१०,९९३ &0000000000114992.000000१,१४,९९२ &0000000000117535.000000१,१७,५३५ &0000000000118770.000000१,१८,७७० &0000000000120435.000000१,२०,४३५ 44,89 &0000000000002683.000000२,६८३ 2.47 1954   हेसेन
64.   फोर्झाइम &0000000000054143.000000५४,१४३ &0000000000081373.000000८१,३७३ &0000000000091104.000000९१,१०४ &0000000000106500.000000१,०६,५०० &0000000000112944.000000१,१२,९४४ &0000000000117156.000000१,१७,१५६ &0000000000119788.000000१,१९,७८८ &0000000000119781.000000१,१९,७८१ 98,00 &0000000000001222.000000१,२२२ 2.24 1975   बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
65.   रेक्लिंगहाउझन &0000000000104791.000000१,०४,७९१ &0000000000130405.000000१,३०,४०५ &0000000000125369.000000१,२५,३६९ &0000000000119418.000000१,१९,४१८ &0000000000125060.000000१,२५,०६० &0000000000124785.000000१,२४,७८५ &0000000000119050.000000१,१९,०५० &0000000000118365.000000१,१८,३६५ 66,43 &0000000000001782.000000१,७८२ −5.14 1949   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
66.   बोट्रोप &0000000000093268.000000९३,२६८ &0000000000111246.000000१,११,२४६ &0000000000106225.000000१,०६,२२५ &0000000000114571.000000१,१४,५७१ &0000000000118936.000000१,१८,९३६ &0000000000120611.000000१,२०,६११ &0000000000117241.000000१,१७,२४१ &0000000000116771.000000१,१६,७७१ 100,61 &0000000000001161.000000१,१६१ −3.18 1953   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
67.   फ्युर्थ &0000000000099890.000000९९,८९० &0000000000098615.000000९८,६१५ &0000000000094415.000000९४,४१५ &0000000000099088.000000९९,०८८ &0000000000103362.000000१,०३,३६२ &0000000000110477.000000१,१०,४७७ &0000000000114044.000000१,१४,०४४ &0000000000114628.000000१,१४,६२८ 63,35 &0000000000001809.000000१,८०९ 3.76 1950   बायर्न
68.   ब्रेमरहाफेन &0000000000114070.000000१,१४,०७० &0000000000141017.000000१,४१,०१७ &0000000000142919.000000१,४२,९१९ &0000000000138728.000000१,३८,७२८ &0000000000130446.000000१,३०,४४६ &0000000000120822.000000१,२०,८२२ &0000000000114031.000000१,१४,०३१ &0000000000113366.000000१,१३,३६६ 93,82 &0000000000001208.000000१,२०८ −6.17 1939 ब्रेमन
69.   रॉइटलिंगन &0000000000045735.000000४५,७३५ &0000000000066659.000000६६,६५९ &0000000000079705.000000७९,७०५ &0000000000095456.000000९५,४५६ &0000000000103687.000000१,०३,६८७ &0000000000110650.000000१,१०,६५० &0000000000112132.000000१,१२,१३२ &0000000000112484.000000१,१२,४८४ 87,06 &0000000000001292.000000१,२९२ 1.66 1988   बाडेन-व्युर्टेंबर्ग
70.   रेम्शाइट &0000000000103276.000000१,०३,२७६ &0000000000125912.000000१,२५,९१२ &0000000000136822.000000१,३६,८२२ &0000000000129082.000000१,२९,०८२ &0000000000123155.000000१,२३,१५५ &0000000000119287.000000१,१९,२८७ &0000000000111422.000000१,११,४२२ &0000000000110563.000000१,१०,५६३ 74,60 &0000000000001482.000000१,४८२ −7.31 1929   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
71.   कोब्लेन्झ &0000000000066444.000000६६,४४४ &0000000000097867.000000९७,८६७ &0000000000120079.000000१,२०,०७९ &0000000000113676.000000१,१३,६७६ &0000000000108733.000000१,०८,७३३ &0000000000107950.000000१,०७,९५० &0000000000106445.000000१,०६,४४५ &0000000000106417.000000१,०६,४१७ 105,05 &0000000000001013.000000१,०१३ −1.42 1962   र्‍हाइनलांड-फाल्त्स
72.   बेर्गिश ग्लाडबाख &0000000000032681.000000३२,६८१ &0000000000041409.000000४१,४०९ &0000000000050228.000000५०,२२८ &0000000000101472.000000१,०१,४७२ &0000000000104037.000000१,०४,०३७ &0000000000105693.000000१,०५,६९३ &0000000000105699.000000१,०५,६९९ &0000000000105723.000000१,०५,७२३ 83,11 &0000000000001272.000000१,२७२ 0.03 1977   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
73.   एरलांगन &0000000000050011.000000५०,०११ &0000000000068569.000000६८,५६९ &0000000000085061.000000८५,०६१ &0000000000101845.000000१,०१,८४५ &0000000000102440.000000१,०२,४४० &0000000000100778.000000१,००,७७८ &0000000000105554.000000१,०५,५५४ &0000000000105629.000000१,०५,६२९ 76,95 &0000000000001373.000000१,३७३ 4.81 1974   बायर्न
74.   म्योर्स &0000000000034832.000000३४,८३२ &0000000000045908.000000४५,९०८ &0000000000053410.000000५३,४१० &0000000000099923.000000९९,९२३ &0000000000104595.000000१,०४,५९५ &0000000000107062.000000१,०७,०६२ &0000000000105929.000000१,०५,९२९ &0000000000105506.000000१,०५,५०६ 67,69 &0000000000001559.000000१,५५९ −1.45 1975   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
75.   ट्रियर &0000000000075526.000000७५,५२६ &0000000000085210.000000८५,२१० &0000000000103598.000000१,०३,५९८ &0000000000095536.000000९५,५३६ &0000000000097835.000000९७,८३५ &0000000000099410.000000९९,४१० &0000000000104587.000000१,०४,५८७ &0000000000105260.000000१,०५,२६० 117,13 &0000000000000899.000000८९९ 5.88 1969   र्‍हाइनलांड-फाल्त्स
76.   जेना &0000000000080309.000000८०,३०९ &0000000000081190.000000८१,१९० &0000000000088130.000000८८,१३० &0000000000103718.000000१,०३,७१८ &0000000000102518.000000१,०२,५१८ &0000000000099893.000000९९,८९३ &0000000000104449.000000१,०४,४४९ &0000000000105129.000000१,०५,१२९ 114,47 &0000000000000918.000000९१८ 5.24 1975   थ्युरिंगेन
77.   सीगन &0000000000038787.000000३८,७८७ &0000000000048210.000000४८,२१० &0000000000057563.000000५७,५६३ &0000000000112320.000000१,१२,३२० &0000000000109174.000000१,०९,१७४ &0000000000108476.000000१,०८,४७६ &0000000000103984.000000१,०३,९८४ &0000000000103424.000000१,०३,४२४ 114,67 &0000000000000902.000000९०२ −4.66 1975   नोर्डर्‍हाइन-वेस्टफालन
78.   हिल्डेसहाइम &0000000000072292.000000७२,२९२ &0000000000094352.000000९४,३५२ &0000000000093373.000000९३,३७३ &0000000000102619.000000१,०२,६१९ &0000000000105291.000000१,०५,२९१ &0000000000103909.000000१,०३,९०९ &0000000000102903.000000१,०२,९०३ &0000000000102794.000000१,०२,७९४ 92,18 &0000000000001115.000000१,११५ −1.07 1974   नीडर जाक्सन
79.   जाल्त्सगिटर &0000000000100667.000000१,००,६६७ &0000000000108872.000000१,०८,८७२ &0000000000119031.000000१,१९,०३१ &0000000000113600.000000१,१३,६०० &0000000000114355.000000१,१४,३५५ &0000000000112302.000000१,१२,३०२ &0000000000103446.000000१,०३,४४६ &0000000000102394.000000१,०२,३९४ 223,91 &0000000000000457.000000४५७ −8.82 1942   नीडर जाक्सन
80.   कोटबुस &0000000000060874.000000६०,८७४ &0000000000066813.000000६६,८१३ &0000000000083444.000000८३,४४४ &0000000000113479.000000१,१३,४७९ &0000000000125891.000000१,२५,८९१ &0000000000108491.000000१,०८,४९१ &0000000000101671.000000१,०१,६७१ &0000000000102091.000000१,०२,०९१ 164,29 &0000000000000621.000000६२१ −5.90 1976   ब्रांडेनबुर्ग
क्रम शहर लोक.
१९५०
लोक.
१९६०
लोक.
१९७०
लोक.
१९८०
लोक.
१९९०
लोक.
२०००
लोक.
२००९
लोक.
२०१०
क्षेत्रफळ
किमी
घनता
प्रति किमी
वाढ [%]
(२०००–
२०१०)
१ लाखपेक्षा
अधिक कधी?
राज्य

संदर्भ संपादन


बाह्य दुवे संपादन