९९-नव्व्याण्णव  ही एक संख्या आहे, ती ९८  नंतरची आणि  १००  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 99 - ninety-nine.

९८→ ९९ → १००
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
नव्व्याण्णव
१, ३, ९, ११, ३३, ९९
XCIX
௯௯
九十九
٩٩
११०००११
ऑक्टल
१४३
हेक्साडेसिमल
६३१६
९८०१
९.९४९८७४

गुणधर्म संपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन करा

हे सुद्धा पहा संपादन करा