९६ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

९६-शहाण्णव  ही एक संख्या आहे, ती ९५  नंतरची आणि  ९७  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 96 - ninety-six.

९५→ ९६ → ९७
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
शहाण्णव
१, २, ३, ४, ६, ८, १२, १६, २४, ३२, ४८, ९६
XCVI
௯௬
九十六
٩٦
११०००००
ऑक्टल
१४०
हेक्साडेसिमल
६०१६
९२१६
९.७९७९५९

गुणधर्म

संपादन
  • ९६  ही सम संख्या आहे.
  • १/९६ = ०.०१०४१६६६६६६६६६६७
  • ९६चा घन, ९६ = ८८४७३६, घनमूळ ३√९६ =  ४.५७८८५६९७०२१३३३

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन