२६ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

२६-सव्वीस  ही एक संख्या आहे, ती २५  नंतरची आणि  २७  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 26 - twenty-six.

२५→ २६ → २७
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
सव्वीस
१, २, १३, २६
XXVI
௨௬
二十六
٢٦
११०१०
ऑक्टल
३२
हेक्साडेसिमल
१A१६
६७६
५.०९९०२

गुणधर्म संपादन करा


वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन करा

हे सुद्धा पहा संपादन करा