२४ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

२४-चोवीस  ही एक संख्या आहे, ती २३  नंतरची आणि  २५  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 24 - twenty-four

२३→ २४ → २५
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
चोवीस
१, २, ३, ४, ६, ८, १२, २४
XXIV
௨௪
二十四
٢٤
११०००
ऑक्टल
३०
हेक्साडेसिमल
१८१६
५७६
४.८९८९७९

गुणधर्म

संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन