४२ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

४२-बेचाळीस  ही एक संख्या आहे, ती ४१  नंतरची आणि  ४३  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 42 - forty-two.

४१→ ४२ → ४३
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
बेचाळीस
१, २, ३, ६, ७, १४, २१, ४२
XLII
௪௨
四十二
٤٢
१०१०१०
ऑक्टल
५२
हेक्साडेसिमल
२A१६
१७६४
६.४८०७४१

गुणधर्म संपादन


वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन