२०१७ विंबल्डन स्पर्धा महिला एकेरी

2017 विंबल्डन स्पर्धा
2016  
विजेता :
  अमेरिका सेरेना विल्यम्स
विजेता :   स्पेन गार्बिन्या मुगुरुझा
उपविजेता :   अमेरिका व्हिनस विल्यम्स
स्कोर :   ७-५, ६-०
स्पर्धा
एकेरी   पुरूष   महिला       मुले   मुली
Doubles   पुरूष   महिला   मिश्र   मुले   मुली
Other events
Legends      
WC Singles      
WC Doubles      

२०१७ विंबल्डन स्पर्धा महिला एकेरी स्पर्धेत स्पेनच्या गार्बिन्या मुगुरुझाने अमेरिकेच्या व्हिनस विल्यम्सचा ७-५-, ६-० असा पराभव करून आपले पहिले विंबल्डन एकेरी विजेतेपद मिळविले. मुगुरुझा ही स्पर्धा जिंकणारी कोंचिता मार्तिनेझनंतरची दुसरी महिला आहे.

व्हिनस विल्यम्स विंबल्डन स्पर्धेची अंतिम फेरी खेळणारी वयाने दुसरी सगळ्यात मोठी खेळाडू झाली.

या स्पर्धेतील विजेतीला २२ लाख ब्रिटिश पाउंड, उपविजेतीला ११ लाख पाउंड, उपांत्य फेरीत हरलेल्या स्पर्धकांना ५.५ लाख पाउंड तर उपउपांत्य फेरीत हरलेल्या स्पर्धकांना २.७५ लाख पाउंड बक्षिस देण्यात आले.

गतविजेती सेरेना विल्यम्स गरोदर असल्याने तिने भाग घेतला नव्हता.

मानांकन संपादन

मानांकन क्रमावर टिचकी देउन त्या खेळाडूच्या फेऱ्यांचे निकाल पहा.

सामने संपादन

अंतिम फेऱ्या संपादन

  उपांत्यपूर्व उपांत्य अंतिम सामना
                                       
  १४    मुगुरुझा  
   कुझ्नेत्सोव्हा  
  १४    मुगुरुझा  
  PR    रायबारिकोव्हा  
PR    रायबारिकोव्हा
  24    व्हँडेवेघे  
    १४    मुगुरुझा
  १०    विल्यम्स
  १०    विल्यम्स  
१३    ओस्तापेंको  
  १०    विल्यम्स
     काँटा  
   काँटा
  2    हालेप  

वरचा अर्ध संपादन

विभाग १ संपादन

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   कर्बर  
Q    फाल्कोनी        कर्बर  
   फ्लिपकेन्स      फ्लिपकेन्स  
   दोइ       1    कर्बर  
   रॉजर्स          रॉजर्स  
   बोसेरप        रॉजर्स
   डोडिन   ३२    सफारोव्हा  
३२    सफारोव्हा          कर्बर
२३    बेर्टेन्स       १४    मुगुरुझा
     सिर्स्तेआ        सिर्स्तेआ  
   लिनेट   WC    मॅटेक-सँड्स 0r  
WC    मॅटेक-सँड्स          सिर्स्तेआ
   विकमायर       १४    मुगुरुझा  
   बाँडारेंको        विकमायर
   अलेक्झांड्रोव्हा   14    मुगुरुझा  
14    मुगुरुझा  

विभाग २ संपादन

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   अ राद्वान्स्का  
   यांकोविच        अ राद्वान्स्का  
WC    बूल्टर      मॅकहेल  
   मॅकहेल          अ राद्वान्स्का  
   कुचोव्हा       १९    बाचिन्स्की  
Q    अँड्रीस्कु        कुचोव्हा
   पुइग   १९    बाचिन्स्की  
19    बाचिन्स्की          अ राद्वान्स्का
२८    डेव्हिस       7    कुझ्नेत्सोव्हा
   लेपचेंको        लेपचेंको  
Q    हेरकॉग   Q    हेरकॉग  
   बेक       Q    हेरकॉग
   माकारोव्हा          कुझ्नेत्सोव्हा  
Q    व्हान उइट्वांक        माकारोव्हा
Q    जब्यूर      कुझ्नेत्सोव्हा  
7    कुझ्नेत्सोव्हा  

विभाग ३ संपादन

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   कॅ प्लिश्कोव्हा  
   रोडिना        कॅ प्लिश्कोव्हा  
   निकुलेस्कु   PR    रायबारिकोव्हा  
PR    रायबारिकोव्हा       PR    रायबारिकोव्हा  
   त्सुरेन्को १०          त्सुरेन्को  
   गोर्जेस        त्सुरेन्को
   गोलुबिक      गोलुबिक  
३०    झ्हांग       PR    रायबारिकोव्हा
२०    दारिया गॅव्रिलोव्हा       Q    मार्टिच
Q    मार्टिच १०     Q    मार्टिच  
   ॲलेर्तोव्हा      ॲलेर्तोव्हा  
   ओझाकी       Q    मार्टिच
   हान       WC    दियास  
WC    दियास     WC    दियास
Q    रोडियोनोव्हा   Q    रोडियोनोव्हा  
१६    अ पावल्युचेंकोव्हा  

विभाग ४ संपादन

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
१२    म्लादेनोविच  
   पार्मेंतिये     १२    म्लादेनोविच  
   रिस्के      रिस्के  
PR    स्टीवन्स          रिस्के  
   मरिया       २४    व्हँडेवे  
Q    पोतापोव्हा r        मरिया
   बार्थेल   24    व्हँडेवे  
२४    व्हँडेवे       २४    व्हँडेवे
२९    कासात्किना       5    वॉझ्नियाकी
     झ्हेंग     २९    कासात्किना  
   अरुबारेना      काँटाव्हैट  
   काँटाव्हैट          काँटाव्हैट
   पिरोंकोव्हा          वॉझ्नियाकी  
   एरानी        पिरोंकोव्हा
   बाबोस      वॉझ्नियाकी  
5    वॉझ्नियाकी  

खालचा अर्ध संपादन

विभाग ५ संपादन

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   सिबुल्कोव्हा  
   पेट्कोविच     8    सिबुल्कोव्हा  
   ब्रेडी      ब्रेडी  
   कोव्हिनिच       8    सिबुल्कोव्हा  
WC    ब्रॉडी       २7    काँजूह  
   बेगु        बेगु
PR    लिसिकी   २7    काँजूह  
२7    काँजूह       २7    काँजूह
२2    स्ट्रिकोव्हा       १0    विल्यम्स
     सेपेदे रॉइग     २2    स्ट्रिकोव्हा  
   सोरिबेस तोर्मो      ओसाका  
   ओसाका          ओसाका
   चँग       १0    विल्यम्स  
   वँग        वँग
   मेर्टेन्स   १0    विल्यम्स  
१0    विल्यम्स  

विभाग ६ संपादन

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
१३    ओस्तापेंको  
   सास्नोविच     १3    ओस्तापेंको  
Q    अबांदा   Q    अबांदा  
   नारा       १3    ओस्तापेंको  
   जॉर्जी          जॉर्जी  
   कोर्नेट        जॉर्जी १०
   हिबिनो   १7    कीझ १२  
१7    कीझ       १3    ओस्तापेंको
२6    लुकिच-बरोनी          स्वितोलिना
     विटॉफ्ट 8        विटॉफ्ट  
Q    सबालेंका   Q    सबालेंका  
   ख्रोमाचेव्हा          विटॉफ्ट
   श्यावोने          स्वितोलिना  
   मिनेला        श्यावोने
   बार्टी      स्वितोलिना  
   स्वितोलिना १०  

विभाग ७ संपादन

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   काँटा  
   ह्सेह        काँटा 10  
   व्हेकिच      व्हेकिच  
   विख्लांतासेव्हा          काँटा  
   सिनियाकोव्हा          सक्कारी  
   सक्कारी        सक्कारी
   क्रि प्लिश्कोव्हा      क्रि प्लिश्कोव्हा  
३१    विंची          काँटा
२१    गार्सिया       २१    गार्सिया
     सेपेलोव्हा     २१    गार्सिया  
   द्वान      बोगदान  
   बोगदान       २१    गार्सिया
   ब्रेंगल          ब्रेंगल  
   होगेनकाम्प        ब्रेंगल
   लार्सन   ११    क्वितोव्हा  
११    क्वितोव्हा  

विभाग ८ संपादन

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
१५    व्हेस्निना  
Q    ब्लिंकोव्हा     १५    व्हेस्निना  
PR    अझारेन्का   PR    अझारेन्का  
   बेलिस       PR    अझारेन्का  
   झेनेव्स्का       WC    वॉट्सन  
WC    वॉट्सन     WC    वॉट्सन
   पुतिन्त्सेव्हा   १8    सेव्हास्तोव्हा  
१८    सेव्हास्तोव्हा       PR    अझारेन्का
२५    सुआरेझ नव्हारो          हालेप
     युजेनी बुशार्ड     २५    सुआरेझ नव्हारो  
   व्होन्द्रूसोव्हा      पेंग  
   पेंग          पेंग
   हद्दाद मैया          हालेप  
WC    रॉब्सन        हद्दाद मैया
Q    एराकोविच      हालेप  
   हालेप