२०१७ यू.एस. ओपन महिला एकेरी

2017 यू.एस. ओपन
2016  
विजेता :
  अमेरिका सेरेना विल्यम्स
विजेता :   अमेरिका स्लोन स्टीवन्स
उपविजेता :   अमेरिका मॅडिसन कीझ
स्कोर :   {{{score}}}
स्पर्धा
एकेरी   पुरूष   महिला       मुले   मुली
Doubles   पुरूष   महिला   मिश्र   मुले   मुली
Other events
Legends      
WC Singles      
WC Doubles      
मुख्य पान: २०१७ यू.एस. ओपन

मानांकन

संपादन

पात्रता फेरी

संपादन

माहिती

संपादन

अंतिम फेऱ्या

संपादन
  उपउपांत्य फेरी उपांत्य फेरी अंतिम फेरी
                                       
     कॅरोलिना प्लिश्कोव्हा 4  
२०    कोको व्हँडेवे  
  २०    कोको व्हँडेवे 1  
  १५    मॅडिसन कीझ  
१५    मॅडिसन कीझ
  Q    कैया कनेपी  
    १५    मॅडिसन कीझ
  PR    स्लोन स्टीवन्स
     व्हिनस विल्यम्स  
१३    पेत्रा क्वितोव्हा 2  
     व्हिनस विल्यम्स 1
  PR    स्लोन स्टीवन्स 0  
PR    स्लोन स्टीवन्स 7
  १६    अनास्तासिया सेवात्सोव्हा 4  

वरचा अर्ध

संपादन

विभाग १

संपादन
  पहिली फेरी दुसरी फेरी तिसरी फेरी चौथी
   कॅ प्लिश्कोव्हा  
   लिनेट        कॅ प्लिश्कोव्हा        
   सेपेदे रॉइग 0     Q    गिब्स  
Q    गिब्स          कॅ प्लिश्कोव्हा  
   ओझाकी         २७    झ्हांग  
Q    लाओ          ओझाकी  
PR    लिसिकी 7 0     २७    झ्हांग  
२७    झ्हांग            कॅ प्लिश्कोव्हा
२३    स्ट्रिकोव्हा          ब्रेडी
   दोई     २३    स्ट्रिकोव्हा  
   ब्रेडी        ब्रेडी  
   पेट्कोविच          ब्रेडी  
WC    टाउनसेंड          निकोलेस्कु    
   बोग्दान        बोग्दान           
   निकोलेस्कु        निकोलेस्कु           
१४    म्लादेनोविच  


विभाग २

संपादन
  पहिली फेरी दुसरी फेरी तिसरी फेरी चौथी फेरी
१०    राद्वान्स्का  
--    मार्टिच     १०    राद्वान्स्का        
Q    झुक     --    पुतिंत्सेवा  
--    पुतिंत्सेवा       १०    राद्वान्स्का  
--    जाब्युर       २०    व्हँडेवे  
WC    मायनोर     --    जाब्युर  
--    रिस्के     २०    व्हँडेवे  
२०    व्हँडेवे       २०    व्हँडेवे
२६    काँटाव्हैट          सफारोव्हा
--    सफारोव्हा     --    सफारोव्हा  
--    हिबिनो     --    हिबिनो  
--    बेलिस       --    सफारोव्हा  
--    नारा --       --    नारा  
   सोरिबेस तोर्मो     --    नारा           
--    व्हाँद्रूसोवा        कुझ्नेत्सोव्हा           
8    कुझ्नेत्सोव्हा  


विभाग ३

संपादन
  पहिली फेरी दुसरी फेरी तिसरी फेरी चौथी फेरी
   स्वितोलिना  
--    सिनियाकोव्हा        स्वितोलिना        
--    रोडिना     --    रोडिना  
--    बूशार          स्वितोलिना  
--    रॉजर्स       --    रॉजर्स  
WC    डे     --    रॉजर्स  
Q    कीक     २५    गॅव्रिलोव्हा  
२५    गॅव्रिलोव्हा          स्वितोलिना
१७    व्हेस्निना       १५    कीझ
Q    ब्लिंकोव्हा     १७    व्हेस्निना  
--    ब्रेंगल     --    फ्लिपकेन्स  
--    फ्लिपकेन्स       १७    व्हेस्निना  
--    मरिया       १५    कीझ  
WC    क्रॅट्झर     --    मरिया           
--    मेर्टेन्स     १५    कीझ           
१५    कीझ  


विभाग ४

संपादन
  पहिली फेरी दुसरी फेरी तिसरी फेरी चौथी फेरी
१२    ओस्तापेन्को  
--    अरुआबारेना     १२    ओस्तापेन्को        
Q    केर्खोवे     --    सिर्स्तेआ  
--    सिर्स्तेआ       १२    ओस्तापेन्को  
--    कसात्किना 6       --    कसात्किना  
--    वँग     --    कसात्किना  
--    क्रिस्टिना मॅकहेल     --    क्रिस्टिना मॅकहेल  
१९    पावल्युचेंकोव्हा       --    कसात्किना
२८    त्सुरेंको       Q    कनेपी
--    विकमायर     --    विकमायर  
Q    कनेपी 0     Q    कनेपी  
--    श्याव्होने       Q    कनेपी  
--    अलेर्तोव्हा       --    ओसाका  
Q    पीटरसन     --    अलेर्तोव्हा           
--    ओसाका     --    ओसाका           
   कर्बर  


खालचा अर्ध

संपादन

विभाग ५

संपादन
  पहिली फेरी दुसरी फेरी तिसरी फेरी चौथी फेरी
   वॉझ्नियाकी  
Q    बुझार्नेस्कु        वॉझ्नियाकी        
--    बार्थेल     --    माकारोव्हा 5  
--    माकारोव्हा       --    माकारोव्हा  
Q    सोयलु       --    सुआरेझ नव्हारो  
--    सुआरेझ नव्हारो     --    सुआरेझ नव्हारो 7  
--    पुइग 7 4     २९    लुचिक-बरोनी 4  
२९    लुचिक-बरोनी 4 7       --    सुआरेझ नव्हारो
२४    बेर्टेन्स 3          विल्यम्स
--    सक्कारी     --    सक्कारी  
--    होगेनकाम्प     WC    रोडियोनोव्हा  
WC    रोडियोनोव्हा       --    सक्कारी  
--    पार्मेंतिये 6          विल्यम्स  
--    डोडिन 8     --    डोडिन           
Q    कुझमोव्हा        विल्यम्स           
   विल्यम्स  


विभाग ६

संपादन
  पहिली फेरी दुसरी फेरी तिसरी फेरी चौथी फेरी
१३    क्वितोव्हा  
--    यांकोविच     १३    क्वितोव्हा        
--    वॉट्सन     --    कोर्नेट  
--    कोर्नेट       १३    क्वितोव्हा  
Q    झाजा       १८    गार्सिया  
--    अलेक्झांड्रोव्ना     --    अलेक्झांड्रोव्ना  
Q    मार्टिंकोव्हा     १८    गार्सिया  
१८    गार्सिया       १३    क्वितोव्हा
३१    रायबारिकोव्हा          मुगुरुझा
--    जॉर्जी     ३१    रायबारिकोव्हा  
--    क्रि प्लिश्कोव्हा     --    क्रि प्लिश्कोव्हा  
PR    एगुची       ३१    रायबारिकोव्हा  
Q    लिउ          मुगुरुझा  
--    दुआन १०     --    दुआन           
--    लेपचेन्को        मुगुरुझा           
   मुगुरुझा  


विभाग ७

संपादन
  पहिली फेरी दुसरी फेरी तिसरी फेरी चौथी फेरी
   काँटा  
--    क्रुनिच     --    क्रुनिच        
PR    तोमलयानोविच     PR    तोमलयानोविच  
--    लार्सन       --    क्रुनिच  
--    झ्हेंग       ३०    गोर्जेस  
--    व्हान उइट्वांक     --    झ्हेंग  
--    बेक     ३०    गोर्जेस  
३०    गोर्जेस       ३०    गोर्जेस
२१    काँजूह       PR    स्टीवन्स
--    बार्टी     --    बार्टी  
--    सास्नोविच     --    सास्नोविच  
--    बोसेरप       --    बार्टी  
PR    स्टीवन्स       PR    स्टीवन्स  
--    विंची     PR    स्टीवन्स           
--    सेपेलोव्हा     ११    सिबुल्कोव्हा           
११    सिबुल्कोव्हा  


विभाग ८

संपादन
  पहिली फेरी दुसरी फेरी तिसरी फेरी चौथी फेरी
१६    सेवात्सोव्हा  
--    विटहॉफ्ट     १६    सेवात्सोव्हा        
--    बेगु 7     Q    कोझ्लोव्हा  
Q    कोझ्लोव्हा 9       १६    सेवात्सोव्हा  
--    व्हेकिच       --    व्हेकिच  
--    हद्दाद मैया     --    व्हेकिच  
WC    हेसे     २२    पेंग 0  
२२    पेंग       १६    सेवात्सोव्हा
३२    डेव्हिस       WC    शारापोव्हा
WC    केनिन     WC    केनिन 7  
--    विखल्यांत्सेव्हा     Q    व्हिकेरी 0  
Q    व्हिकेरी       WC    केनिन  
--    गोलुबिक       WC    शारापोव्हा  
--    बाबोस     --    बाबोस 7           
WC    शारापोव्हा     WC    शारापोव्हा 4           
   हालेप  


संदर्भ आणि नोंदी

संपादन