यूटीसी−०७:०० ही यूटीसीच्या ७ तास मागे चालणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ उत्तर अमेरिका खंडामधील अमेरिकाकॅनडा देशांमध्ये माउंटन प्रमाणवेळ ह्या नावाने ओळखली जाते. तसेच पॅसिफिक प्रमाणवेळेची उन्हाळी प्रमाणवेळ म्हणून देखील यूटीसी−०७:०० वापरली जाते.

यूटीसी−०७:००
  यूटीसी−०७:०० ~ १०५ अंश प – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश १०५ अंश प
पश्चिम सीमा (सागरी) ११२.५ अंश प
पूर्व सीमा (सागरी) ९७.५ अंश प
यूटीसी−७: निळा (जानेवारी), केशरी (जुलै), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा - सागरी क्षेत्रे