यूटीसी+१०:३० ही यूटीसी पासून १० तास ३० मिनिटे पुढे असणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ ऑस्ट्रेलियाच्या साउथ ऑस्ट्रेलिया ह्या राज्यामध्ये उन्हाळी प्रमाणवेळ म्हणून वापरली जाते.

यूटीसी+१०:३०
  यूटीसी+१०:३० ~ १५७.५ अंश पू – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश १५७.५ अंश पू
यूटीसी+१३: निळा (डिसेंबर), केशरी (जून), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा – सागरी क्षेत्र