यूटीसी+०९:३० ही यूटीसीच्या ९ तास ३० मिनिटे पुढे असलेली प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ ऑस्ट्रेलिया देशाच्या नॉर्दर्न टेरिटोरीसाउथ ऑस्ट्रेलिया ह्या राज्यांमध्ये वापरली जाते.

यूटीसी+०९:३०
  यूटीसी+०९:३० ~ १४२.५ अंश पू – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश १४२.५ अंश पू
यूटीसी+१३: निळा (डिसेंबर), केशरी (जून), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा – सागरी क्षेत्र