यूटीसी+०८:३० ही यूटीसीच्या ८ तास ३० मिनिटे पुढे चालणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ उत्तर कोरिया येथे पाळली जाते.

यूटीसी+०८:३०
  यूटीसी+०८:३० ~ १२७.५ अंश पू – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश १२७.५ अंश पू