पश्चिम बंगालमधील जिल्हे

भारताच्या पश्चिम बंगाल राज्यात २३ जिल्हे आहेत.[१] १ ऑगस्ट २०२२ला पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने अजून ७ जिल्हे जाहिर केले; ज्याने एकूण संख्या ३० वर जाणार.

क्र. संकेत जिल्हा प्रशासकीय केंद्र स्थापना लोकसंख्या
(२०११ची गणना)
क्षेत्रफळ घनता नकाशा
AD अलिपूरद्वार जिल्हा अलिपूरद्वार २०१४ १४,९१,२५ ३,३८३ चौ. किमी (१,३०६ चौ. मैल) ४४१ /चौ. किमी (१,१४० /चौ. मैल)
 
BN बांकुरा जिल्हा बांकुरा १९४७ ३५,९६,६७४ ६,८८२ चौ. किमी (२,६५७ चौ. मैल) ५२३ /चौ. किमी (१,३५० /चौ. मैल)
 
पश्चिम बर्धमान जिल्हा आसनसोल २०१७ २८,८२,०३१ १,६०३.१७ चौ. किमी (६१८.९९ चौ. मैल) १,७९८ /चौ. किमी (४,६६० /चौ. मैल)
 
पूर्व बर्धमान जिल्हा बर्धमान २०१७ ४८,३५,५३२ ५,४३२.६९ चौ. किमी (२,०९७.५७ चौ. मैल) ८९० /चौ. किमी (२,३०० /चौ. मैल)
 
BI बीरभूम जिल्हा सुरी १९४७ ३५,०२,४०४ ४,५४५ चौ. किमी (१,७५५ चौ. मैल) ७७१ /चौ. किमी (२,००० /चौ. मैल)
 
KB कूच बिहार जिल्हा कूच बिहार १९५० २८,१९,०८६ ३,३८७ चौ. किमी (१,३०८ चौ. मैल) ८३३ /चौ. किमी (२,१६० /चौ. मैल)
 
DA दार्जीलिंग जिल्हा दार्जीलिंग १९४७ १५,९५,१८१ २,०९२.५ चौ. किमी (८०७.९ चौ. मैल) ७३२ /चौ. किमी (१,९०० /चौ. मैल)
 
DD दक्षिण दिनाजपुर जिल्हा बालुरघाट १९९२ १६,७६,२७६ २,२१९ चौ. किमी (८५७ चौ. मैल) ७५५ /चौ. किमी (१,९६० /चौ. मैल)
 
HG हूगळी जिल्हा चिन्सुराह १९४७ ५५,१९,१४५ ३,१४९ चौ. किमी (१,२१६ चौ. मैल) १,७५३ /चौ. किमी (४,५४० /चौ. मैल)
 
१० HR हावरा जिल्हा हावरा १९४७ ४८,५०,०२९ १,४६७ चौ. किमी (५६६ चौ. मैल) ३,३०६ /चौ. किमी (८,५६० /चौ. मैल)
 
११ JA जलपाइगुडी जिल्हा जलपाइगुडी १९४७ २३,८१,५९६ २,८४४ चौ. किमी (१,०९८ चौ. मैल) ८३७ /चौ. किमी (२,१७० /चौ. मैल)
 
१२ JH झारग्राम जिल्हा झारग्राम २०१७ ११,३६,५४८ ३,०३७.६४ चौ. किमी (१,१७२.८४ चौ. मैल) ३७४ /चौ. किमी (९७० /चौ. मैल)
 
१३ KO कोलकाता जिल्हा कोलकाता १९४७ ४४,९६,६९४ १८५ चौ. किमी (७१ चौ. मैल) २४,३०६ /चौ. किमी (६२,९५० /चौ. मैल)
 
१४ KA कालिंपाँग जिल्हा कालिंपाँग २०१७ २,५१,६४२ १,०४४ चौ. किमी (४०३ चौ. मैल) २४१ /चौ. किमी (६२० /चौ. मैल)
 
१५ MA मालदा जिल्हा इंग्लिश बझार १९४७ ३९,८८,८४५ ३,७३३ चौ. किमी (१,४४१ चौ. मैल) १,०६९ /चौ. किमी (२,७७० /चौ. मैल)
 
१६ पश्चिम मिदनापोर जिल्हा मिदनापोर २००२ ४७,७६,९०९ ६,३०८ चौ. किमी (२,४३६ चौ. मैल) ७५७ /चौ. किमी (१,९६० /चौ. मैल)
 
१७ पूर्व मिदनापोर जिल्हा तमलुक २००२ ५०,९५,८७५ ४,७३६ चौ. किमी (१,८२९ चौ. मैल) १,०७६ /चौ. किमी (२,७९० /चौ. मैल)
 
१८ MU मुर्शिदाबाद जिल्हा बहरामपूर १९४७ ७१,०३,८०७ ५,३२४ चौ. किमी (२,०५६ चौ. मैल) १,३३४ /चौ. किमी (३,४६० /चौ. मैल)
 
१९ NA नदिया जिल्हा कृष्णनगर १९४७ ५१,६७,६०१ ३,९२७ चौ. किमी (१,५१६ चौ. मैल) १,३१६ /चौ. किमी (३,४१० /चौ. मैल)
 
२० PN उत्तर २४ परगणा जिल्हा बारासात १९८६ १,००,०९,७८१ ४,०९४ चौ. किमी (१,५८१ चौ. मैल) २,४४५ /चौ. किमी (६,३३० /चौ. मैल)
 
२१ PS दक्षिण २४ परगणा जिल्हा अलिपोर १९८६ ८१,६१,९६१ ९,९६० चौ. किमी (३,८५० चौ. मैल) ८१९ /चौ. किमी (२,१२० /चौ. मैल)
 
२२ PU पुरुलिया जिल्हा पुरुलिया १९५६ २९,३०,११५ ६,२५९ चौ. किमी (२,४१७ चौ. मैल) ४६८ /चौ. किमी (१,२१० /चौ. मैल)
 
२३ UD उत्तर दिनाजपुर जिल्हा रायगंज १९९२ ३०,०७,१३४ ३,१४० चौ. किमी (१,२१० चौ. मैल) ९५८ /चौ. किमी (२,४८० /चौ. मैल)
 
एकूण २३ पश्चिम बंगाल कोलकाता १९४७ ९,१३,४७,७३६ ८८,७५२ चौ. किमी (३४,२६७ चौ. मैल) १,०२९ /चौ. किमी (२,६७० /चौ. मैल)
 

पुर्वीचे जिल्हे

संपादन
क्र. संकेत जिल्हा प्रशासकीय केंद्र विघटन माहिती नकाशा
BR बर्धमान जिल्हा बर्धमान २०१७ पश्चिम बर्धमान जिल्हापूर्व बर्धमान जिल्हा असे दोन जिल्हे झाले.
 
ME मिदनापोर जिल्हा मिदनापोर २००२ पश्चिम मिदनापोर जिल्हापूर्व मिदनापोर जिल्हा असे दोन जिल्हे झाले.
 

नवे जिल्हे

संपादन

१ ऑगस्ट २०२२ला पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने जे ७ नवे जिल्हे जाहिर केले ते आहे:[२]

  1. सुंदरबन जिल्हा - विद्यमान दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्याचे विघटन होणार.
  2. इछामती जिल्हा - विद्यमान उत्तर २४ परगणा जिल्ह्याचे विघटन होणार.
  3. बसीरहाट जिल्हा - विद्यमान उत्तर २४ परगणा जिल्ह्याचे विघटन होणार.
  4. राणाघाट जिल्हा - विद्यमान नदिया जिल्ह्याचे विघटन होणार.
  5. बिष्णुपूर जिल्हा - विद्यमान बांकुरा जिल्ह्याचे विघटन होणार.
  6. जंगीपूर जिल्हा - विद्यमान मुर्शिदाबाद जिल्ह्याचे विघटन होणार.
  7. बेरहामपूर जिल्हा - विद्यमान मुर्शिदाबाद जिल्ह्याचे विघटन होणार.

संदर्भ

संपादन
  1. ^ "West Burdwan the 23rd District of West Bengal". Egiye Bangla, official portal of the Government of West Bengal. ३० जून २०२१ रोजी पाहिले.
  2. ^ "Explained: 7 new districts in West Bengal — how and why are districts created or abolished in India?". The Indian Express (इंग्रजी भाषेत). 2022-08-01. 2022-08-02 रोजी पाहिले.