पश्चिम बंगाल राज्य सरकार

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार भारताच्या पश्चिम बंगाल राज्यातील राज्य शासन आहे.