ब्राझील देशामध्ये एकूण २६ राज्ये व एक शासकीय जिल्हा आहे.

ध्वज राज्याचे नाव संक्षिप्त राजधानी क्षेत्रफळ (वर्ग किमी) लोकसंख्या (२००५) लोकसंख्या घनता (२००५) उत्पन्न (२००४) दरडोई उत्पन्न (२००४) मानवी विकास निर्देशांक (२००५) साक्षरता (२००३) बालमृत्यू (२००२) आयु संभाव्यता (२००४)
  आक्रे AC रियो ब्रांको &0000000000152581.400000१,५२,५८१.४ &0000000000656043.000000६,५६,०४३ &0000000000000004.300000४.३० &0000000003242123.000000३२,४२,१२३ &0000000000005143.000000५,१४३ &0000000000000000.751000०.७५१ ८४% &0000000000000033.200000३३.२% &0000000000000070.800000७०.८
  आलागोआस AL मासेयो &0000000000027767.700000२७,७६७.७ &0000000003015912.000000३०,१५,९१२ &0000000000000108.610000१०८.६१ &0000000011556013.000000१,१५,५६,०१३ &0000000000003877.000000३,८७७ &0000000000000000.677000०.६७७ ७०% &0000000000000057.700000५७.७% &0000000000000066.000000६६.०
  अमापा AP मकापा &0000000000142814.600000१,४२,८१४.६ &0000000000594587.000000५,९४,५८७ &0000000000000004.160000४.१६ &0000000003720013.000000३७,२०,०१३ &0000000000006796.000000६,७९६ &0000000000000000.780000०.७८० ९१% &0000000000000024.900000२४.९% &0000000000000069.800000६९.८
  अमेझोनास AM मानौस &0000000001570745.700000१५,७०,७४५.७ &0000000003232330.000000३२,३२,३३० &0000000000000002.050000२.०५ &0000000035889111.000000३,५८,८९,१११ &0000000000011434.000000११,४३४ &0000000000000000.780000०.७८० ९४% &0000000000000020.800000२०.८% &0000000000000073.400000७३.४
  बाईया BA साल्व्हादोर दा बाईया &0000000000564692.700000५,६४,६९२.७ &0000000013815334.000000१,३८,१५,३३४ &0000000000000024.460000२४.४६ &0000000086882488.000000८,६८,८२,४८८ &0000000000006350.000000६,३५० &0000000000000000.742000०.७४२ ७९% &0000000000000038.700000३८.७% &0000000000000071.400000७१.४
  सिआरा CE फोर्तालेझा &0000000000148825.600000१,४८,८२५.६ &0000000008097276.000000८०,९७,२७६ &0000000000000054.400000५४.४० &0000000033261175.000000३,३२,६१,१७५ &0000000000004170.000000४,१७० &0000000000000000.723000०.७२३ ७८% &0000000000000035.100000३५.१% &0000000000000069.600000६९.६
  शासकीय जिल्हा DF ब्राझिलिया &0000000000005822.100000५,८२२.१ &0000000002333108.000000२३,३३,१०८ &0000000000000400.730000४००.७३ &0000000043522926.000000४,३५,२२,९२६ &0000000000019071.000000१९,०७१ &0000000000000000.874000०.८७४ ९६% &0000000000000017.500000१७.५% &0000000000000074.900000७४.९
  एस्पिरितो सांतो ES व्हितोरिया &0000000000046077.500000४६,०७७.५ &0000000003408365.000000३४,०८,३६५ &0000000000000073.970000७३.९७ &0000000034488268.000000३,४४,८८,२६८ &0000000000010289.000000१०,२८९ &0000000000000000.802000०.८०२ ९०% &0000000000000020.900000२०.९% &0000000000000073.100000७३.१
  गोयाएस GO गोयानिया &0000000000340086.700000३,४०,०८६.७ &0000000005619917.000000५६,१९,९१७ &0000000000000016.520000१६.५२ &0000000041316658.000000४,१३,१६,६५८ &0000000000007501.000000७,५०१ &0000000000000000.800000०.८०० ९०% &0000000000000020.700000२०.७% &0000000000000072.800000७२.८
  मरानहाओ MA साओ लुईस &0000000000331983.300000३,३१,९८३.३ &0000000006103327.000000६१,०३,३२७ &0000000000000018.380000१८.३८ &0000000016547977.000000१,६५,४७,९७७ &0000000000002748.000000२,७४८ &0000000000000000.683000०.६८३ ७७% &0000000000000046.300000४६.३% &0000000000000066.800000६६.८
  मातो ग्रोसो MT क्वियाबा &0000000000903357.900000९,०३,३५७.९ &0000000002803274.000000२८,०३,२७४ &0000000000000003.100000३.१० &0000000027935132.000000२,७९,३५,१३२ &0000000000010162.000000१०,१६२ &0000000000000000.796000०.७९६ ९०% &0000000000000021.500000२१.५% &0000000000000072.600000७२.६
  मातो ग्रोसो दो सुल MS काम्पो ग्रान्दे &0000000000357125.000000३,५७,१२५.० &0000000002264468.000000२२,६४,४६८ &0000000000000006.340000६.३४ &0000000019954505.000000१,९९,५४,५०५ &0000000000008945.000000८,९४५ &0000000000000000.802000०.८०२ ९१% &0000000000000019.200000१९.२% &0000000000000073.200000७३.२
  मिनास गेराईस MG बेलो हॉरिझोन्ते &0000000000586528.300000५,८६,५२८.३ &0000000019237450.000000१,९२,३७,४५० &0000000000000032.790000३२.७९ &0000000166564882.000000१६,६५,६४,८८२ &0000000000008771.000000८,७७१ &0000000000000000.800000०.८०० ८९% &0000000000000020.800000२०.८% &0000000000000074.100000७४.१
  पारा PA बेलेम &0000000001247689.500000१२,४७,६८९.५ &0000000006970586.000000६९,७०,५८६ &0000000000000005.580000५.५८ &0000000034196694.000000३,४१,९६,६९४ &0000000000004992.000000४,९९२ &0000000000000000.755000०.७५५ 90% &0000000000000027.300000२७.३% &0000000000000071.400000७१.४
  परैबा PB होआव पेसोआ &0000000000056439.800000५६,४३९.८ &0000000003595886.000000३५,९५,८८६ &0000000000000063.710000६३.७१ &0000000014863913.000000१,४८,६३,९१३ &0000000000004165.000000४,१६५ &0000000000000000.718000०.७१८ ७५% &0000000000000045.500000४५.५% &0000000000000068.300000६८.३
  पाराना PR कुरितिबा &0000000000199314.900000१,९९,३१४.९ &0000000010261856.000000१,०२,६१,८५६ &0000000000000051.480000५१.४८ &0000000108699740.000000१०,८६,९९,७४० &0000000000010725.000000१०,७२५ &0000000000000000.820000०.८२० ९३% &0000000000000020.700000२०.७% &0000000000000073.500000७३.५
  पर्नांबुको PE रेसिफे &0000000000098311.600000९८,३११.६ &0000000008413593.000000८४,१३,५९३ &0000000000000085.580000८५.५८ &0000000047697268.000000४,७६,९७,२६८ &0000000000005730.000000५,७३० &0000000000000000.718000०.७१८ ७९% &0000000000000044.800000४४.८% &0000000000000067.500000६७.५
  पिआवी PI तेरेसिना &0000000000251529.200000२,५१,५२९.२ &0000000003006885.000000३०,०६,८८५ &0000000000000011.950000११.९५ &0000000008611106.000000८६,११,१०६ &0000000000002892.000000२,८९२ &0000000000000000.703000०.७०३ 72% &0000000000000033.100000३३.१% &0000000000000068.200000६८.२
  रियो दि जानेरो RJ रियो दि जानेरो &0000000000043696.100000४३,६९६.१ &0000000015383407.000000१,५३,८३,४०७ &0000000000000352.050000३५२.०५ &0000000222564408.000000२२,२५,६४,४०८ &0000000000014639.000000१४,६३९ &0000000000000000.832000०.८३२ ९६% &0000000000000019.500000१९.५% &0000000000000072.400000७२.४
  रियो ग्रांदे दो नॉर्ते RN नाताल &0000000000052796.800000५२,७९६.८ &0000000003003087.000000३०,०३,०८७ &0000000000000056.880000५६.८८ &0000000015906902.000000१,५९,०६,९०२ &0000000000005370.000000५,३७० &0000000000000000.738000०.७३८ ७७% &0000000000000041.900000४१.९% &0000000000000069.800000६९.८
  रियो ग्रांदे दो सुल RS पोर्तू अलेग्री &0000000000281748.500000२,८१,७४८.५ &0000000010845087.000000१,०८,४५,०८७ &0000000000000038.490000३८.४९ &0000000142874611.000000१४,२८,७४,६११ &0000000000013320.000000१३,३२० &0000000000000000.832000०.८३२ ९५% &0000000000000015.400000१५.४% &0000000000000074.500000७४.५
  रोन्द्योनिया RO पोर्तो व्हेल्हो &0000000000237576.200000२,३७,५७६.२ &0000000001534594.000000१५,३४,५९४ &0000000000000006.460000६.४६ &0000000009744908.000000९७,४४,९०८ &0000000000006238.000000६,२३८ &0000000000000000.776000०.७७६ ९२% &0000000000000024.600000२४.६% &0000000000000070.600000७०.६
  रोराईमा RR बोआ व्हिस्ता &0000000000224299.000000२,२४,२९९.० &0000000000391317.000000३,९१,३१७ &0000000000000001.740000१.७४ &0000000001864318.000000१८,६४,३१८ &0000000000004881.000000४,८८१ &0000000000000000.750000०.७५० ९१% &0000000000000017.800000१७.८% &0000000000000069.300000६९.३
  सांता कातारिना SC फ्लोरियानोपोलिस &0000000000095346.200000९५,३४६.२ &0000000005866568.000000५८,६६,५६८ &0000000000000061.530000६१.५३ &0000000070208541.000000७,०२,०८,५४१ &0000000000012159.000000१२,१५९ &0000000000000000.840000०.८४० ९५% &0000000000000018.200000१८.२% &0000000000000074.800000७४.८
  साओ पाउलो SP साओ पाउलो &0000000000248209.400000२,४८,२०९.४ &0000000040442795.000000४,०४,४२,७९५ &0000000000000162.930000१६२.९३ &0000000546607616.000000५४,६६,०७,६१६ &0000000000013725.000000१३,७२५ &0000000000000000.833000०.८३३ ९५% &0000000000000017.400000१७.४% &0000000000000073.700000७३.७
  सर्जिपे SE अराकाहू &0000000000021910.300000२१,९१०.३ &0000000001967761.000000१९,६७,७६१ &0000000000000089.810000८९.८१ &0000000013121517.000000१,३१,२१,५१७ &0000000000006782.000000६,७८२ &0000000000000000.742000०.७४२ ९०% &0000000000000040.600000४०.६% &0000000000000070.300000७०.३
  तोकान्तिन्स TO पाल्मास &0000000000277620.900000२,७७,६२०.९ &0000000001305728.000000१३,०५,७२८ &0000000000000004.700000४.७० &0000000004768864.000000४७,६८,८६४ &0000000000003776.000000३,७७६ &0000000000000000.756000०.७५६ ८३% &0000000000000028.400000२८.४% &0000000000000070.700000७०.७