इटलीचे प्रदेश हे इटली देशाचे प्रमुख राजकीय विभाग आहेत. इटलीमध्ये एकूण २० प्रदेश आहेत ज्यातील ५ प्रदेशांना स्वायत्तता आहे. खालील यादीत हे प्रदेश व तपशील दिले आहेत:

प्रदेश राजधानी क्षेत्रफळ (वर्ग किमी) लोकसंख्या
आब्रुत्सो लाक्विला &0000000000010794.000000१०,७९४ &0000000001324000.000000१३,२४,०००
व्हाले दाओस्ता आओस्ता &0000000000003263.000000३,२६३ &0000000000126000.000000१,२६,०००
पुलीया बारी &0000000000019362.000000१९,३६२ &0000000004076000.000000४०,७६,०००
बाझिलिकाता पोतेंझा &0000000000009992.000000९,९९२ &0000000000591000.000000५,९१,०००
कालाब्रिया कातान्झारो &0000000000015080.000000१५,०८० &0000000002007000.000000२०,०७,०००
कांपानिया नापोली &0000000000013595.000000१३,५९५ &0000000005811000.000000५८,११,०००
एमिलिया-रोमान्या बोलोन्या &0000000000022124.000000२२,१२४ &0000000004276000.000000४२,७६,०००
फ्रुली-व्हेनेझिया जुलिया त्रिएस्ते &0000000000007855.000000७,८५५ &0000000001222000.000000१२,२२,०००
लात्सियो रोम &0000000000017207.000000१७,२०७ &0000000005561000.000000५५,६१,०००
लिगुरिया जेनोवा &0000000000005421.000000५,४२१ &0000000001610000.000000१६,१०,०००
लोंबार्दिया मिलान &0000000000023861.000000२३,८६१ &0000000009642000.000000९६,४२,०००
मार्के आन्कोना &0000000000009694.000000९,६९४ &0000000001553000.000000१५,५३,०००
मोलीझ कांपोबास्सो &0000000000004438.000000४,४३८ &0000000000320000.000000३,२०,०००
प्यिमॉंत तोरिनो &0000000000025399.000000२५,३९९ &0000000004401000.000000४४,०१,०००
सार्दिनिया काग्लियारी &0000000000024090.000000२४,०९० &0000000001666000.000000१६,६६,०००
सिसिली पालेर्मो &0000000000025708.000000२५,७०८ &0000000005030000.000000५०,३०,०००
त्रेन्तिनो-आल्तो अदिजे त्रेन्तो &0000000000013607.000000१३,६०७ &0000000001007000.000000१०,०७,०००
तोस्काना फ्लोरेन्स &0000000000022997.000000२२,९९७ &0000000003677000.000000३६,७७,०००
अंब्रिया पेरुजिया &0000000000008456.000000८,४५६ &0000000000884000.000000८,८४,०००
व्हेनेतो व्हेनिस &0000000000018391.000000१८,३९१ &0000000004832000.000000४८,३२,०००