साचा:धूळपाटीसाचा२०

चावडी विभाग
Edit-find-replace.svg
प्रचालकांना निवेदन
प्रचालकांना निवेदन देण्या साठी निवेदन जोडा | वाचा


Preferences-system.svg
तांत्रिक
तांत्रिक मुद्दयांवर चर्चा.
विपी आज्ञावलीच्या त्रुटी अहवाला साठी बगझीला वापरा.
नवीचर्चा जोडा | वाचा
Dheya-beta.PNG
ध्येय आणि धोरणे
सद्द आणि प्रस्तावित ध्येय आणि धोरणे निती-संकेत बाबत चर्चे साठी नवीचर्चा जोडा | वाचाचावडी
(विपी मध्यवर्ती चर्चा)

इतर विभागात समाविष्ट न होणारे चर्चा विषय नवीचर्चा जोडा | वाचा


Dialog-information on.svg
प्रगती
मराठी विकिपीडियाच्या प्रगती बाबत चर्चा नवीचर्चा जोडा | वाचा


Help-browser.svg
मदतकेंद्र
नवागतांसाठी मदतकेंद्र नवाप्रश्न जोडा | वाचा
Suggest.jpg
चावडी (सुचालन)

स्थापना
___

स्वागत आणि साहाय्य चमू ,आलेले सदस्य,विकिभेट,कळपट हवा,सुलभीकरण, लेख/मजकुराची दखल पात्रता? चर्चा