विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/चालू कामे

सुस्वागतम्

सुस्वागतम् !! वैद्यकशास्त्राच्या विकिमोहीमेवर आपले स्वागत् आहे. मराठी विकिपीडियावर वैद्यकशास्त्राशी संबंधित लेखांचा संग्रह वाढावा, यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे.
विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र
कार्ये
  • कार्य १ - चांगले लेख तयार करण्यात येऊन त्यातील प्रस्तावना व्यवस्थित असावी किंवा अस्तित्वात असणाऱ्या लेखांची प्रस्तावना मध्ये भर घालावी.
  • कार्य २ - माहिती चौकट आणि मार्गक्रमण साचे घालावेत.
  • कार्य ३ - छायाचित्रण ध्वनिमुद्रिका उपलब्ध असल्यास घालावेत.
  • कार्य ४ - वर्ग टाकावेत.
  • कार्य ५ - लेखाचे विकीकरण करावे.
  • कार्य ६ - संदर्भ नोंदी, बाह्य दुवे यांची भर घालावी.
  • कार्य ७ - विविध परिच्छेदांचा विस्तार करावा.

लेखातील एखादे कार्य पूर्ण केल्यावर संबंधीत कार्यापुढे नाव टाका.

कर्करोग

संपादन
अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
en:Cancer कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Lung cancer फुफुसाचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Colorectal cancer मोठया आतडयाचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Cervical cancer गर्भाशयाचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Breast cancer स्तनाचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Skin cancer त्वचेचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Prostate cancer पौरुष ग्रंथीचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Stomach cancer जठराचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
en:Liver cancer यकृताचा कर्करोग कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७

संक्रमण

संपादन
अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१० en:Common cold MR Wiki article (Common cold) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
११ en:Streptococcal pharyngitis MR Wiki article (Streptococcal pharyngitis) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१२ en:Croup MR Wiki article (Croup) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१३ en:Dengue fever डेंग्यू ताप (Sachinvenga) (Sachinvenga) कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१४ en:Poliomyelitis पोलियो कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१५ en:Meningitis मस्तिष्कावरणशोथ कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१६ en:Hepatitis B कावीळ-ब कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१७ en:Hepatitis C MR Wiki article (Hepatitis C) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१८ en:Influenza इंफ्लुएंझा कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
१९ en:Sepsis MR Wiki article (Sepsis) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२० en:Tuberculosis (क्षय रोग) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२१ en:Malaria मलेरिया कार्य१ (Sachinvenga) कार्य३ (AbhiSuryawanshi) कार्य५ कार्य६ कार्य७
२२ en:Dental caries दंत - क्षय कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२३ en:Gastroenteritis MR Wiki article (Gastroenteritis) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२४ en:Sexually transmitted disease MR Wiki article (Sexually transmitted disease) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२५ en:Pneumonia (न्युमोनिया) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२६ en:Urinary tract infection MR Wiki article (मुत्राशय मार्गातील रोग) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२७ en:Diseases of poverty MR Wiki article (Diseases of poverty) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७
२८ en:Fever MR Wiki article (ताप) कार्य१ कार्य२ कार्य३ कार्य४ कार्य५ कार्य६ कार्य७

सार्वजनिक आरोग्य

संपादन
अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
२९ en:Public health MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३० en:Sanitation MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३१ en:Health effects of tobacco MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३२ en:Alcoholism मद्यपाश कार्य १ AbhiSuryawanshi कार्य ३ AbhiSuryawanshi कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३३ en:Vaccination लसीकरण कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३४ en:Malnutrition कुपोषण कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३५ en:Obesity MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३६ en:Traffic collision MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

मानसिक आरोग्य

संपादन
अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३७ en:Mental disorder MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३८ en:Schizophrenia छिन्‍नमनस्कता कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
३९ en:Anxiety disorder MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४० en:Attention deficit hyperactivity disorder MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४१ en:Major depressive disorder MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४२ en:Suicide आत्महत्या कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

माता व बाल आरोग्य

संपादन
अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४३ en:Pregnancy गर्भावस्था कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४४ en:Birth control संततिनियमन कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४५ en:Vaccine लस AbhiSuryawanshi (चर्चा) कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

हृदय आरोग्य

संपादन
अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४६ en:Cardiovascular disease MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४७ en:Hypercholesterolemia MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४८ en:Hypertension उच्च रक्तदाब कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
४९ en:Myocardial infarction हृदयाघात कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

मेंदू व चेतना

संपादन
अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५० en:Alzheimer's disease MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५१ en:Multiple sclerosis मल्टिपल स्क्लेरॉसिस कार्य १ AbhiSuryawanshi कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५२ en:Parkinson's disease MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५३ en:Stroke पक्षाघात कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५४ en:Dementia MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५५ en:Epilepsy MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५६ en:Cataract मोतीबिंदू कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५७ en:Blindness आंधळेपणा कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५८ en:Pain वेदना कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७

प्रतिकार प्रणाली व आंतरस्रावी ग्रंथी

संपादन
अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
५९ en:Asthma दमा AbhiSuryawanshi AbhiSuryawanshi कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६० en:Allergy MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६१ en:Anaphylaxis MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६२ en:Chronic obstructive pulmonary disease MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६३ en:Cirrhosis MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६४ en:Diabetes mellitus type 2 मधुमेह कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६५ en:Gout संधिवात कार्य १ AbhiSuryawanshi कार्य ३ AbhiSuryawanshi कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६६ en:Low back pain MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६७ en:Bone fracture MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६८ en:Burn MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
६९ en:Trauma (medicine) MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
७० en:Snakebite MR Wiki article कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७


अनु.क्र.. इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७
७१ इंग्लिश विकी वरील लेख मराठी विकी वरील लेख कार्य १ कार्य २ कार्य ३ कार्य ४ कार्य ५ कार्य ६ कार्य ७simple:Book:Health care