स्टार प्रवाह महाएपिसोड

मे २०२० ते एप्रिल २०२१

संपादन
* सून सासू सून दख्खनचा राजा जोतिबा सहकुटुंब सहपरिवार आई कुठे काय करते! रंग माझा वेगळा फुलाला सुगंध मातीचा मुलगी झाली हो सुख म्हणजे नक्की काय असतं! सांग तू आहेस का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तुझ्या इश्काचा नादखुळा
१६ ऑगस्ट २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
१३ सप्टेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
२० सप्टेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
२७ सप्टेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
४ ऑक्टोबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
११ ऑक्टोबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
१८ ऑक्टोबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२५ ऑक्टोबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
१ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
८ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
१५ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२२ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२९ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
६ डिसेंबर २०२० दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
१३ डिसेंबर २०२० दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२० डिसेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२७ डिसेंबर २०२० दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
३ जानेवारी २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१० जानेवारी २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
१७ जानेवारी २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२४ जानेवारी २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ६ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
३१ जानेवारी २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
७ फेब्रुवारी २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी २ आणि संध्या. ६
१४ फेब्रुवारी २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२१ फेब्रुवारी २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ६ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२८ फेब्रुवारी २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ६
७ मार्च २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१४ मार्च २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२१ मार्च २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी २ आणि संध्या. ६
२८ मार्च २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ६ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
४ एप्रिल २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ६

मे २०२१ ते एप्रिल २०२२

संपादन
* लग्नाची बेडी स्वाभिमान - शोध अस्तित्वाचा सहकुटुंब सहपरिवार आई कुठे काय करते! रंग माझा वेगळा फुलाला सुगंध मातीचा मुलगी झाली हो सुख म्हणजे नक्की काय असतं! जय भवानी जय शिवाजी ठिपक्यांची रांगोळी सांग तू आहेस का? अबोली पिंकीचा विजय असो!
९ मे २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
४ जुलै २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
११ जुलै २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
१८ जुलै २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
२५ जुलै २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
१ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
८ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
१५ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
२२ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
२९ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
५ सप्टेंबर २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
१२ सप्टेंबर २०२१ दुपारी १२ आणि संध्या. ६
१९ सप्टेंबर २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२६ सप्टेंबर २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
३ ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
१० ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
१७ ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
२४ ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
३१ ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि संध्या. ६
७ नोव्हेंबर २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८
५ डिसेंबर २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१२ डिसेंबर २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
१९ डिसेंबर २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२६ डिसेंबर २०२१ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
९ जानेवारी २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८
३० जानेवारी २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८
६ फेब्रुवारी २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
१३ फेब्रुवारी २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२० फेब्रुवारी २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२७ फेब्रुवारी २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
६ मार्च २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२० मार्च २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२७ मार्च २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८

मे २०२२ ते एप्रिल २०२३

संपादन
* लग्नाची बेडी मुरांबा मुलगी झाली हो शुभविवाह स्वाभिमान - शोध अस्तित्वाचा सहकुटुंब सहपरिवार आई कुठे काय करते! रंग माझा वेगळा फुलाला सुगंध मातीचा ठरलं तर मग! तुझेच मी गीत गात आहे सुख म्हणजे नक्की काय असतं! ठिपक्यांची रांगोळी अबोली पिंकीचा विजय असो!
१२ जून २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१९ जून २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२६ जून २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८
३ जुलै २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१० जुलै २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१७ जुलै २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
७ ऑगस्ट २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१४ ऑगस्ट २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२१ ऑगस्ट २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ६ दुपारी १ आणि संध्या. ७
४ सप्टेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
११ सप्टेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१८ सप्टेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२५ सप्टेंबर २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२ ऑक्टोबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
९ ऑक्टोबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२३ ऑक्टोबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
३० ऑक्टोबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
६ नोव्हेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१३ नोव्हेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२० नोव्हेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२७ नोव्हेंबर २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
४ डिसेंबर २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
११ डिसेंबर २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८
१८ डिसेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२५ डिसेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१ जानेवारी २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
८ जानेवारी २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
१५ जानेवारी २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२२ जानेवारी २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२९ जानेवारी २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
५ फेब्रुवारी २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८
१२ फेब्रुवारी २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१९ फेब्रुवारी २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२६ फेब्रुवारी २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
५ मार्च २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१२ मार्च २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२६ मार्च २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२ एप्रिल २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
९ एप्रिल २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१६ एप्रिल २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२३ एप्रिल २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
३० एप्रिल २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८

मे २०२३ ते एप्रिल २०२४

संपादन
* लग्नाची बेडी मुरांबा शुभविवाह मन धागा धागा जोडते नवा सहकुटुंब सहपरिवार कुन्या राजाची गं तू राणी आई कुठे काय करते! रंग माझा वेगळा प्रेमाची गोष्ट ठरलं तर मग! तुझेच मी गीत गात आहे लक्ष्मीच्या पाऊलांनी सुख म्हणजे नक्की काय असतं! ठिपक्यांची रांगोळी अबोली पिंकीचा विजय असो!
७ मे २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१४ मे २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी १२ आणि संध्या. ७
२१ मे २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२८ मे २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
४ जून २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
११ जून २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१८ जून २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२५ जून २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२ जुलै २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
९ जुलै २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१६ जुलै २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२३ जुलै २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
३० जुलै २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
६ ऑगस्ट २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१३ ऑगस्ट २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२० ऑगस्ट २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ६
२७ ऑगस्ट २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
३ सप्टेंबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१० सप्टेंबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१७ सप्टेंबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२४ सप्टेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ६
८ ऑक्टोबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१५ ऑक्टोबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२२ ऑक्टोबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२९ ऑक्टोबर २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
५ नोव्हेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ६
१२ नोव्हेंबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१९ नोव्हेंबर २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८
२६ नोव्हेंबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
३ डिसेंबर २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
१० डिसेंबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१७ डिसेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ६
२४ डिसेंबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
३१ डिसेंबर २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
७ जानेवारी २०२४ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
१४ जानेवारी २०२४ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२१ जानेवारी २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२८ जानेवारी २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
४ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
११ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१८ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२५ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
३ मार्च २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१० मार्च २०२४ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
१७ मार्च २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ५ दुपारी १ आणि संध्या. ६
२४ मार्च २०२४ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
३१ मार्च २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
७ एप्रिल २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१४ एप्रिल २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२१ एप्रिल २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२८ एप्रिल २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८

मे २०२४ ते चालू

संपादन
* लग्नाची बेडी मुरांबा शुभविवाह आई कुठे काय करते! मन धागा धागा जोडते नवा साधी माणसं घरोघरी मातीच्या चुली प्रेमाची गोष्ट ठरलं तर मग! तुझेच मी गीत गात आहे लक्ष्मीच्या पाऊलांनी सुख म्हणजे नक्की काय असतं! अबोली पिंकीचा विजय असो!
५ मे २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१२ मे २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१९ मे २०२४ दुपारी १ आणि संध्या. ६ दुपारी २ आणि संध्या. ५
२६ मे २०२४ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२ जून २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
९ जून २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१६ जून २०२४ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
१६ जून २०२४ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८

दोन तासांचे विशेष भाग

संपादन
* मन धागा धागा जोडते नवा मुलगी झाली हो सुख म्हणजे नक्की काय असतं! आता होऊ दे धिंगाणा जय भवानी जय शिवाजी नवे लक्ष्य
११ एप्रिल २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१५ ऑगस्ट २०२१ रात्री ९
१४ नोव्हेंबर २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२१ नोव्हेंबर २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२८ नोव्हेंबर २०२१ दुपारी १
१३ मार्च २०२२ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२४ जुलै २०२२ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१ जानेवारी २०२३ रात्री ९
१ ऑक्टोबर २०२३ दुपारी १ आणि संध्या. ७

विशेष भाग

संपादन
* मुरांबा रंग माझा वेगळा सुख म्हणजे नक्की काय असतं!
३ एप्रिल २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ६
२६ जून २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७
३१ जुलै २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
११ डिसेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७
५ फेब्रुवारी २०२३ दुपारी २ आणि संध्या. ७
* पर्व पहिले जल्लोष डान्सचा छोटे उस्ताद आवाज कुणाचा महाराष्ट्राचा
१२ जानेवारी २०२० दुपारी १२
२८ नोव्हेंबर २०२१ संध्या. ७
८ मे २०२२ संध्या. ७
२१ ऑगस्ट २०२२ रात्री ८