मुख्य मेनू उघडा

(V) (अणुक्रमांक २३) रासायनिक पदार्थ.