ॲंटिमनी हे एक धातुवर्गीय मूलद्रव्य आहे. याचे चिन्ह Sb आहे. हे मुलद्रव्य नैसर्गिक वातावरणात स्टिबनाईट या सल्फाईड (Sb2S3) स्वरूपात आढळतो. ॲंटिमनीचा वापर ३००० इ.स.पू.पासून झाल्याचे आढळते. याचा अणुक्रमांक ५१ आहे.

ॲंटिमनीचे सारणीतील स्थान
ॲंटिमनीच्या विजाणू कक्षा