इशा म्हणजे इस्लाम धर्मातील रात्री करावयाची प्रार्थना होय.