विकिपीडिया:मराठी विकिपीडियावर सर्वाधिक वाचकसंख्या असलेली पृष्ठे

विकिपीडिया:आकडेवारी हे पान सर्वाधिक वाचल्या अथवा पाहिल्या गेलेल्या लेखांसाठी आहे. मराठी विकिपीडियावरील वेगवेगळ्या वर्षांत अत्याधिक वाचकसंख्या असलेल्या पहिल्या ३० लेखांची यादी खालीलप्रमाणे आहे. लेख नावाच्या खाली वाचकसंख्या दिलेली आहे.

↑↑ वाचकसंख्या आणि क्रमवारी वाढली
↑= वाचकसंख्या वाढली, पण क्रमवारी समान
↑↓ वाचकसंख्या वाढली, पण क्रमवारी घटली
↓↑ वाचकसंख्या घटली, पण क्रमवारी वाढली
↓= वाचकसंख्या घटली, पण क्रमवारी समान
↓↓ वाचकसंख्या आणि क्रमवारी घटली
ठळक अक्षरात असलेली नावे त्यावर्षी यादीत नव्याने समाविष्ट झालीत.

क्र. इ.स. २०१७[१] इ.स. २०१८[२] इ.स. २०१९[३] इ.स. २०२०[४] इ.स. २०२१[५] इ.स. २०२२[६] इ.स. २०२३[७]
बाबासाहेब आंबेडकर
३,७१,७२६[a]
शिवाजी महाराज (↑↑)
६,१५,३२१
शिवाजी महाराज (↓=)
६,०६,५७४
शिवाजी महाराज (↑=)
७,०५,८२०
शिवाजी महाराज (↓=)
६,०३,६९९
बाबासाहेब आंबेडकर (↑↑)
६,६७,५९८
शिवाजी महाराज (↑↑)
१०,९६,५३७
शिवाजी महाराज
३,३७,३५५
बाबासाहेब आंबेडकर (↑↓)
४,९६,८९९
बाबासाहेब आंबेडकर (↑=)
५,४२,८४१
बाबासाहेब आंबेडकर (↓=)
४,००,९६४[b]
बाबासाहेब आंबेडकर (↑=)
५,९५,६६५
शिवाजी महाराज (↑↓)
६,६४,१७९
बाबासाहेब आंबेडकर (↓↓)
६,५८,५२६
महात्मा गांधी
२,६९,९१८
महात्मा गांधी (↑=)
४,३५,६७१
भारत (↑↑)
४,८८,२९८
सावित्रीबाई फुले (↓↑)
३,३४,४४२
भारताचे संविधान (↑↑)
४,३१,३५२
भारताचे संविधान (↓=)
३,६९,९०१
भारताचे संविधान (↓=)
३,२६,८०७
जलप्रदूषण
२,५३,२०७
संभाजी भोसले (↑↑)
४,३४,९६६
सावित्रीबाई फुले (↑↑)
४,४८,६८३
भारताचे संविधान (↓↑)
२,६७,६६३
महात्मा गांधी (↑↑)
२,९०,८११
महात्मा गांधी (↓=)
२,६९,८००
शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक
३,०५,९००
क्रिकेट
२,३१,०८५
सावित्रीबाई फुले (↑↑)
३,५७,९४३
महात्मा गांधी (↑↓)
४,४३,९०२
कोरोनाव्हायरस
२,६४,९०४
महाराष्ट्र (↑↑)
२,६०,६०५
संत तुकाराम (↑↑)
२,६७,०९५
संभाजी भोसले (↑↑)
३,०५,०२०
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
२,२९,११५
भारत (↑↑)
३,५०,१४६
भारताचे संविधान (↑↑)
४,१२,७६३
महात्मा गांधी (↓↓)
२,५९,०५५
सावित्रीबाई फुले (↓↓)
२,५०,८७६
महात्मा फुले (↑↑)
२,६५,६४२
शाहू महाराज (↑↑)
२,६४,५००
वायुप्रदूषण
२,१९,६२२
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (↑↓)
३,४०,९४१
क्रिकेट (↑↑)
३,६३,७२१
संभाजी भोसले (↑↑)
२,४९,२३५
समाजशास्त्र
२,३७,४१८
सावित्रीबाई फुले (↑↓)
२,६५,१२८
सावित्रीबाई फुले (↓=)
२,६०,०१२
निबंध
२,०४,६९५
लोकमान्य टिळक (↑↑)
३,२५,७२६
जलप्रदूषण (↑↑)
३,५१,१६५
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (↓↑)
२,३०,२८५
भारत (↑↑)
२,२०,९७७
महाराष्ट्र (↓↓)
२,३९,७८२
मराठी भाषा (↑↑)
२,५०,४८९
सावित्रीबाई फुले
१,९३,४५४
क्रिकेट (↑↓)
३,२४,५११
लोकमान्य टिळक (↓↓)
२,९९,६३४
महाराष्ट्र (↓↑)
२,२९,१७६
ज्ञानेश्वर (↑↑)
२,००,६६७
शाहू महाराज (↑↑)
२,३७,४६४
महाराष्ट्र (↑↓)
२,४६,०३७
१० संभाजी भोसले
१,९१,३१४
जलप्रदूषण (↑↓)
३,१२,३६४
महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ (↑↑)
२,९०,०४८
भारत (↓↓)
२,२०,९३०
क्रिकेट (↑↑)
२,००,५२२
ज्ञानेश्वर (↑↓)
२,३६,०३९
संत तुकाराम (↓↓)
२,४५,८७६
११ जोतीराव गोविंदराव फुले
१,८८,८१६
जोतीराव गोविंदराव फुले (↑=)
२,५९,३०२
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (↓↓)
२,८७,८८६
महाराष्ट्र शासन
२,१७,५२६
महात्मा फुले (↑↑)
१,९८,८११[c]
क्रिकेट (↑↓)
२,२६,६०७
लोकमान्य टिळक (↑↑)
२,३२,५९०
१२ तुकाराम
१,८६,६०७
सचिन तेंडुलकर (↑↑)
२,५८,६००
जोतीराव गोविंदराव फुले (↑↓)
२,८१,६५४
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची यादी
२,०७,०००
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (↓↓)
१,९२,५९६
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (↑=)
२,२०,७८१
ज्ञानेश्वर (↓↓)
२,३१,०५२
१३ लोकमान्य टिळक
१,७३,१२०
रायगड (किल्ला) (↑↑)
२,५६,६४४
कबड्डी (↑↑)
२,८०,१६९
बीपी
२,०४,९२७
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची यादी (↓↓)
१,८८,५६८
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची यादी (↑=)
१,९७,३८७
महात्मा फुले (↓↓)
२,२८,०२३
१४ विराट कोहली
१,६४,४२७
संत तुकाराम (↑↓)
२,५४,६२१[d]
रायगड (किल्ला) (↑↓)
२,७८,८४२
संंत तुकाराम (↓↑)
१,९६,५७०
मानसशास्त्र
१,८१,१६१
शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा (↑↑)
१,९३,६५६
दिशा
२,२७,२२४
१५ सचिन तेंडुलकर
१,५६,९०५
महाराष्ट्र (↑↑)
२,४०,२५५
महाराष्ट्र (↑=)
२,७७,६२३
तानाजी मालुसरे
१,९२,८८९
रायगड (किल्ला) (↓↑)
१,७३,४०६
अण्णा भाऊ साठे (↑↑)
१,९०,४२६
महात्मा गांधी (↓↓)
२,१९,५०२
१६ खो-खो
१,५४,१७५
प्रदूषण (↑↑)
२,३९,७१३
सचिन तेंडुलकर (↑↓)
२,७१,३०२
रायगड (किल्ला) (↓↓)
१,९२,२२६
भाषा
१,७२,९९५
सिंधुताई सपकाळ
१,८९,८४२
शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा (↑↓)
२,१३,४३१
१७ प्रदूषण
१,४६,४५६
वायुप्रदूषण (↑↓)
२,३४,२७८
प्रदूषण (↑↓)
२,७०,१५९
भारतीय प्रजासत्ताक दिन
१,७५,९२८
जलप्रदूषण (↑↑)
१,७२,१५८
महाराष्ट्र शासन (↑↑)
१,८६,३२६
अण्णा भाऊ साठे (↑↓)
२,११,६६९
१८ भारत
१,४२,१७१
ज्ञानेश्वर (↑↑)
२,३२,७७८
वायुप्रदूषण (↑↓)
२,६१,२८७
प्रदूषण (↓↓)
१,६४,८२४
मराठी भाषा (↑↑)
१,६५,४०७
लोकमान्य टिळक (↑↑)
१,८४,१९१
नवग्रह स्तोत्र
१,९८,२९४
१९ रायगड (किल्ला)
१,३६,८१३
भारताचे संविधान (↑↑)
२,२२,५६२
संंत तुकाराम (↑↓)
२,५७,७०७
जलप्रदूषण (↓↓)
१,५९,९०१
महाराष्ट्र शासन (↓↓)
१,६३,८०४
भारत (↓↓)
१,८०,०६२
महाराष्ट्रामधील जिल्हे (↓↓)
१,९१,९५७
२० कबड्डी
१,३२,९७४
खो-खो (↑↓)
२,१९,५९३
खो-खो (↑=)
२,४०,२०६
जोतीराव गोविंदराव फुले (↓↓)
१,५६,४९८
शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा (↑↑)
१,६२,४७१
लता मंगेशकर
१,६४,६८७
मराठी भाषा गौरव दिन
१,८२,२९८
२१ ज्ञानेश्वर
१,२७,३५७
कबड्डी (↑↓)
२,१८,४८०
संभाजी भोसले (↓↓)
२,२७,७५८
ज्ञानेश्वर (↓↑)
१,५२,९५३
शाहू महाराज
१,५८,५११
सुषमा अंधारे
१,५८,३६०
गणपती स्तोत्रे
१,७६,६०८
२२ जागतिक तापमानवाढ
१,२५,७८२
अण्णा भाऊ साठे (↑↑)
२,०७,०९३[e]
ज्ञानेश्वर (↓↓)
२,०९,८६९
शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा
१,४७,५५०
वायुप्रदूषण (↑↑)
१,५६,४२०
कबड्डी (↑↑)
१,५७,६९९
क्रिकेट (↓↓)
१,७५,७७६
२३ शेती
१,२३,८८८
स्वामी विवेकानंद
१,९८,२४०
विराट कोहली (↑↑)
२,०९,७४८
क्रिकेट (↓↓)
१,३७,६१६
इतिहास
१,५५,९४३
संभाजी भोसले (↑↑)
१,५०,५४०
रायगड (किल्ला) (↑↑)
१,७४,३४८
२४ महाराष्ट्र
१,२०,६८०
विराट कोहली (↑↓)
१,८२,९०९
स्वामी विवेकानंद (↑↓)
२,००,१२१
लोकमान्य टिळक (↓↓)
१,३६,७६९
भारताचा इतिहास
१,५५,८०९
सचिन तेंडुलकर (↑↑)
१,४२,९७८
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (↓↓)
१,७१,८३२
२५ तुकाराम भाऊराव साठे
१,२०,२५१
गोवर
१,६५,१७६
अण्णा भाऊ साठे (↓↓)
१,९९,८६२
जिजाबाई शहाजी भोसले (↓↑)
१,३६,६५६
कोरोनाव्हायरस (↓↓)
१,५३,२३७
रायगड (किल्ला) (↓↓)
१,४१,८०९
लोकमत
१,७०,९३९
२६ भारताचे संविधान
१,०८,७९५
शेती (↑↓)
१,५६,७६७
दिवाळी
१,९६,७४३
मराठी भाषा
१,३४,९४१
संभाजी भोसले (↓↓)
१,४९,९५२
जलप्रदूषण (↓↓)
१,३७,९८३
महाराष्ट्र शासन (↓↓)
१,६९,६८६
२७ हॉकी
१,०४,५७४
महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ
१,५५,३७२
जिजाबाई शहाजी भोसले
१,७९,०४५
वायुप्रदूषण (↓↓)
१,३३,६०९
सेंद्रिय शेती
१,४९,६२६
मराठी भाषा (↓↓)
१,३७,५३२
महाराष्ट्रातील आरक्षण
१,६६,५३७
२८ फुटबॉल
१,०२,९६०
पर्यावरण
१,५२,९८२
शब्दकोश
१,७५,१११
सचिन तेंडुलकर (↓↓)
१,३१,०१२
कादंबरी
१,४७,८५६
गौतम बुद्ध
१,३३,९५८
शिव जयंती
१,५४,९७६
२९ जवाहरलाल नेहरू
१,००,१९४
हॉकी (↑↓)
१,४९,९९२
हॉकी (↑=)
१,७४,९६२
सिंहगड
१,२४,२८६
भारताचा स्वातंत्र्यलढा
१,४६,८००
स्वामी विवेकानंद
१,३३,२५२
भारत (↓↓)
१,४७,४५३

नोंदी

संपादन
  1. ^ इ.स. २०१७ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखाचे शीर्षक चारवेळा बदलण्यात आले होते. २०१७ या वर्षातील १ जानेवारी ते १० मार्च दरम्यान लेखाचे शीर्षक भीमराव रामजी आंबेडकर असे होते, याकाळात लेख ५४,९८९ वेळा पाहिला गेला; ११ मार्च ते १२ मार्च या एक-दोन दिवसांदरम्यान लेखाची शीर्षके डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरभारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही होती, याकाळात लेख २०५ वेळा पाहिला गेला; १२ मार्च ते ९ नोव्हेंबर दरम्यान लेखाचे शीर्षक डॉ. बाबासाहेब अांबेडकर असे होते, याकाळात लेख २,५०,४३२ वेळा पाहिला गेला; ९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०१७ दरम्यान लेखाचे शीर्षक बाबासाहेब अांबेडकर असे होते, याकाळात लेख ६६,३०५ वेळा पाहिला गेला. त्यानंतर ३ वर्ष व ३ महिन्यांनी, ५ एप्रिल २०२० रोजी, शीर्षक बाबासाहेब अांबेडकर वरुन बाबासाहेब आंबेडकर ला हलवण्यात आले.
  2. ^ १ जानेवारी २०२० ते ५ एप्रिल २०२० दरम्यान लेखाचे शीर्षक बाबासाहेब अांबेडकर असे होते, याकाळात हा लेख १,१७,८२२ वेळा पाहिला गेला; तर ५ एप्रिल २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० दरम्यान लेखाचे शीर्षक बाबासाहेब आंबेडकर असे होते, याकाळात हा लेख २,८३,१४२ वेळा पाहिला गेला.
  3. ^ (१० जून - शीर्षक बदल) १ जानेवारी २०२१ ते १७ जून २०२१ दरम्यान लेखाचे शीर्षक जोतिराव गोविंदराव फुले असे होते, याकाळात हा लेख ९४,४५६ वेळा पाहिला गेला; तर १८ जून २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ दरम्यान लेखाचे शीर्षक महात्मा फुले असे होते, याकाळात हा लेख १,०४,३५५ वेळा पाहिला गेला.
  4. ^ १ जानेवारी २०१८ ते ५ मार्च २०१८ दरम्यान लेखाचे शीर्षक तुकाराम असे होते, याकाळात हा लेख ५४,५८५ वेळा पाहिला गेला; तर ५ मार्च २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या दरम्यान लेखाचे शीर्षक संंत तुकाराम असे होते, याकाळात हा लेख २,००,०३६ वेळा पाहिला गेला.
  5. ^ १ जानेवारी २०१८ ते १७ एप्रिल २०१८ दरम्यान लेखाचे शीर्षक तुकाराम भाऊराव साठे असे होते, याकाळात हा लेख २१,०२१ वेळा पाहिला गेला; तर १७ एप्रिल २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या दरम्यान लेखाचे शीर्षक अण्णा भाऊ साठे असे होते, याकाळात हा लेख १,८६,०७२ वेळा पाहिला गेला.

संदर्भ

संपादन