खर्व म्हणजे १०,००,००,००,०००. शंभर हजार लाख किंवा लाख लाख- (Ten billion)