निखर्व ही एक संख्या आहे.

हा शब्द संस्कृतोद्भव असून १ निखर्व= १,००,००,००,००,०००