मुख्य मेनू उघडा

निखर्व

संस्कृत भाषेत १ निखर्व= १,००,००,००,००,०००