मुख्य मेनू उघडा

संस्कृत भाषेत १ निखर्व= १,००,००,००,००,०००