गुणाकार व्यस्त संख्या

ज्या दोन संख्यांचा गुणाकार 1 येतो, त्यांना एकमेकीच्या गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणतात.

/ या परिमेय संख्यांची गुणाकार व्यस्त /.

aचा व्यस्त 

चा गुणाकार व्यस्त


हे देखील पहा संपादन