एक गणितीय प्रक्रिया

३ * २ = ६ ( ३ + ३ असे २ वेळा)

७ * ४ = २८ ( ७ + ७ असे ४ वेळा)