राग पहाडी हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.


पहाडी रागातील काही गीते संपादन