मुख्य मेनू उघडा
  जर्मेनिक ही प्रमूख भाषा असणारे देश
  जर्मेनिक भाषा अधिकृत पण मुख्य नाही

जर्मेनिक हा इंडो-युरोपीय भाषासमूहाचा एक उप-समूह आहे. अतिप्राचीन व इतिहासपूर्व काळापासून मुख्यतः युरोपामध्ये जर्मेनिक भाषा वापरात आहेत. इंग्लिशजर्मन ह्या जगातील दोन मुख्य जर्मेनिक भाषा आहेत. खालील यादीमध्ये सर्व प्रमुख जर्मेनिक भाषा दर्शवल्या आहेतः


अनुक्रमणिका

जर्मेनिक भाषांची यादीसंपादन करा