{{माहितीचौकट ताल | मात्रा =८ | विभाग =२(४-४) | टाळी =१(१ मात्रेवर) | खाली =१(५ व्या मात्रेवर)

१ २ ३ ४ ! ५ ६ ७ ८

धा गी न ती! न क धी न

× ०

परिचयसंपादन करा

केरवा हे भारतीय (हिंदुस्थानी) शास्त्रीय संगीतातील एका तालाचे नाव आहे.

बोलसंपादन करा

१ २ ३ ४ !५ ६ ७ ८! धा गे ना ती!न क धी न! × ०

ताल उपांगसंपादन करा

केरवा तालातील काही हिंदी गीतेसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा