साम्राज्य (जीवशास्त्र)

साम्राज्य (जीवशास्त्र)

संपादन

साम्राज्य ही जीवशास्त्रीयवर्ग मांडणीतील (Taxonomy) सर्व सजीवांसाठी वापरली जाणारी सर्वोच्च श्रेणी आहे. प्रत्येक ’साम्राज्य’ हे पुढे 'phyla'[मराठी शब्द सुचवा] मध्ये विभागले गेले आहे.

जीवशास्त्रीयवर्गमांडणी (किंवा-वर्गमांडणी)त पुढे ५ साम्राज्ये आहेत. प्रत्येक सजीव हा या पाच पैकी एका साम्राज्यात येतो. ते असे :

  • Monera -सर्वात सामान्य सजीव
  • Protista - eukaryotes with only one cell.(एकपेशीय,पेशीपटल असणारे)
  • Fungi - mushrooms, mold and other fungi.-कवक, बुरशीवर्गीय
  • Plantae - सर्व झाडे, जसे की झुडुपे आणि वृक्ष. वनस्पती
  • Animalia - all animals, including people. प्राणी

[मराठी शब्द सुचवा] Kingdom is the king in the mneomic, or a saying to help a person remember something, King Phillip Came Over For Great Spaghetti.

सारांश तक्ता

संपादन
Linnaeus Haeckel Chatton Copeland Whittaker Woese et al. Woese et al.
1735 1866 1937 1956 1969 1977 1990[1]
2 kingdoms 3 kingdoms 2 empires 4 kingdoms 5 kingdoms 6 kingdoms 3 domains
(not treated) Protista Prokaryota Monera Monera Eubacteria Bacteria
Archaebacteria Archaea
Eukaryota Protoctista Protista Protista Eukarya
Vegetabilia Plantae fungi fungi
Plantae Plantae Plantae
Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia


कधी कधी या तक्त्यात शेजारी असलेले वर्ग पूर्णत्वाने सारखे नसतात. तरीही, या त्रुटीखेरीज, हा तक्ता बरीच माहिती पुरवतो. [मराठी शब्द सुचवा] For example, Haeckel placed the red algae (Haeckel's Florideae; modern Florideophyceae) and blue-green algae (Haeckel's Archephyta; modern Cyanobacteria) in his Plantae, but in modern classifications they are considered protists and bacteria respectively. [मराठी शब्द सुचवा]

संदर्भ ↑ Carl R. Woese, Otto Kandler, Mark L. Wheelis: "Towards a Natural System of Organisms: Proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya", doi:10.1073/pnas.87.12.4576