रोमन मिथकशास्त्रानुसार व्हल्कन हा देवांचा लोहार असून आग व लोहाराच्या भट्टीचा देव आहे. तो व ग्रीक देव हिफॅस्टस एकसारखेच आहेत.

व्हल्कन
बारा ऑलिंपियन दैवते
ग्रीक दैवते झ्यूस हिअरा पोसायडन डीमिटर हेस्तिया ऍफ्रडाइटी अपोलो ऍरीस आर्टेमिस अथेना हिफॅस्टस हर्मीस
रोमन दैवते ज्युपिटर जुनो नेपच्यून सेरेस व्हेस्टा व्हीनस मार्स डायाना मिनर्व्हा व्हल्कन मर्क्युरी
१ : समान स्तंभातील दैवते दोन्ही मिथकशास्त्रांमध्ये एकसारखीच आहेत.