राजा (♔, ♚) हा बुद्धिबळातील सर्वात महत्त्वाचा मोहरा आहे. हा मोहरा कोणत्याही दिशेस (पटावरून बाहेर न जाता) एक घर चाल करून जाऊ शकतो. जर लक्ष्य घरावर शह असेल तर अशा घरात राजा चाल करू शकत नाही.

राजा
बुद्धिबळातील सोंगट्या
Chess kdt45.svg राजा Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg राणी Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg हत्ती Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg उंट Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg घोडा Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg प्यादे Chess plt45.svg


राजा हे एकमेव मोहरा आहे जो खेळातून बाद होत नाही. जेव्हा राजा वर शत्रूचा शह असताना चाल करण्यासाठी घर नसते तेव्हा मात झाली असे म्हणतात व खेळाडू हरतो. शह नसताना चाल करण्यासाठी घर नसले व इतर कोणत्याही मोहऱ्यास चाल करणे शक्य नसल्यास खेळ बरोबरीत सुटल्याचे जाहीर होते.राजा हा कोणत्याही दिशेने एक घर चालत जाऊ शकतो. जर राजाला धोका निर्माण झाला तर हा खेळ संपुष्टात येतो.. तर हा सर्वस्वी खेळ राजा या वर अवलंबून असतो.