बुद्धिबळातील सोंगट्या


बुद्धिबळातील सोंगट्यांची नावे भाषेनुसार वेगवेगळी आहेत. तरी भारतीय बुद्धिबळात काळ्या आणि पांढऱ्या रंगात प्रत्येकी १ राजा, १ वजीर/राणी, २ हत्ती,२ घोडा,२ उंट आणि ८ प्यादी अश्या एकूण ३२ सोंगट्या असतात. प्रत्येक सोंगटी ओळखण्यासाठी त्या वेगवेगळ्या आकाराच्या असतात.

बुद्धिबळातील सोंगट्या
बुद्धिबळातील सोंगट्या
राजा
राणी
हत्ती
उंट
घोडा
प्यादे