नेरूळ-उरण मार्ग (मुंबई उपनगरी रेल्वे)


नेरूळ-उरण मार्ग
हार्बर मार्ग
ते मुंबई छशिमट
ट्रान्सहार्बर मार्ग
ते ठाणे
नेरूळ
सीवूड्स–दारावे
पनवेल खाडी
सी.बी.डी. बेलापूर
सागरसंगम
तरघर
ते पनवेल
 
बामणडोंगरी
खारकोपर
पहिला टप्पा
दुसरा टप्पा
गव्हाण
रांजणपाडा
कोकण रेल्वे
ते पनवेल
न्हावा शेवा
द्रोणागिरी
उरण

नेरूळ-उरण मार्ग हा मुंबई उपनगरी रेल्वेचा एक रेल्वेमार्ग आहे. या मार्गावर तूर्त नेरूळ ते खारकोपरपर्यंत लोकल धावतात.