निफाड उपविभाग हा नाशिक जिल्ह्यातील चार उपविभागापैकी एक उपविभाग आहे.

मुख्यालय संपादन

निफाड उपविभागचे मुख्यालय निफाड येथे आहे.

तालुके संपादन

या उपविभागात खालील तालुके आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील तालुके
नाशिक तालुका | इगतपुरी तालुका | दिंडोरी तालुका | पेठ तालुका | त्र्यंबकेश्वर तालुका | कळवण तालुका | देवळा तालुका | सुरगाणा तालुका | सटाणा तालुका | मालेगाव तालुका | नांदगाव तालुका | चांदवड तालुका | निफाड तालुका | सिन्नर तालुका | येवला तालुका