मुख्य मेनू उघडा

समुद्राने वेढलेल्या विस्तृत भूप्रदेशास खंड असे म्हणता येईल. युरोप आणि आशिया सोडल्यास या सर्व खंडांच्या चारही बाजूने महासागराचे पाणी आहे.

विविध खंड व्यवस्थासंपादन करा

हेसुद्धा पहासंपादन करा