उल्हास नदी

ही नदी रायगड जिल्हात बोरघाटाच्या उत्तरेस उगम पावते