महाराष्ट्रातील मागास वर्गीय जातींची यादी

मागासवर्गीय जाती

या लेखात महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय जातींच्या याद्या आहेत. मागासवर्गीय जातींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती-अ व भटक्या जमाती-ब,क,ड यांचा समावेश होतो.

मुख्य मागास वर्गसंपादन करा

इतर मागासवर्गसंपादन करा

विशेष मागास प्रवर्गसंपादन करा

विमुक्त जातीसंपादन करा

भटक्या जमातीसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा