महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींची (ड) यादी

महाराष्ट्रात भटक्या जमातींची (ड) (एनटी-डी) संख्या ०१ असून या प्रवर्गास २ % आरक्षण आहे.

यादीसंपादन करा

क्रमांक जाती तत्सम
वंजारी वंजार, वंजारा

हे सुद्धा पहासंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

Page साचा:संदर्भयादी/styles.css has no content.