युनायटेड किंग्डम व त्याचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशांतून बोलली जाणारी इंग्लिश भाषा आहे.