प्रत्याहार याचा अर्थ इन्द्रियन्चा निग्रह करने असा होतो. सर्व वासना विकार टाळुन जेन्व्हा मन एकग्र केले जाते, तेन्व्हा आपोआप इन्द्रिय निग्रह साधला जातो.

अष्टांग योग
यमनियमआसनप्राणायामप्रत्याहारधारणासमाधी