पोप व्हिक्टर दुसरा (इ.स. १०१८ - जुलै २८, इ.स. १०५७) हा एप्रिल १३, इ.स. १९५५पासून मृत्यूपर्यंत पोपपदी होता.

हा पोप होण्या आधी काल्व, टॉलेन्स्टाइन आणि हर्शबर्गचा काउंट होता.