सहस्रके: इ.स.चे १ ले सहस्रक
शतके: पू. १ ले शतक - १ ले शतक - २ रे शतक
दशके: २० चे ३० चे ४० चे ५० चे ६० चे ७० चे ८० चे
वर्षे: ५० ५१ ५२ ५३ ५४
५५ ५६ ५७ ५८ ५९
वर्ग: जन्म - मृत्यू - शोध
स्थापत्य - निर्मिती - समाप्ती

घटनासंपादन करा

महत्त्वाच्या व्यक्तीसंपादन करा