अभ्यास म्हणजे विषयाचे सर्व बाजूंनी आकलन करून घेणे. अभ्यास खूप पाठांतर नव्हे. अर्थ समजावून घेणे महत्त्वाचे असते. अभ्यास म्हणजे सूक्ष्म दृष्टीक्षेपाने व मन,बुद्धी, चित्त एकाग्र करून केलेले अध्ययन होय.

पद्धतीसंपादन करा

अभ्यासाच्या अनेक पद्ध्हती असतात.

शालेय अभ्यास पद्धतीसंपादन करा

पाठपुस्तक आधारीत अभ्यास करताना स्वअध्ययनासाठी वेळ राखून ठेवणे आवश्यक असते. जसे की आठवड्यातून रोज एक तास एका विषयासाठी राखणे. धड्याचे आपल्या आवश्यकतेनुसार विभाग करावेत. एकावेळी एकाच धड्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित आवश्यक आहे. धडा मोठ्याने वाचला असता लक्ष धड्याकडेच राहून धड्यातील मजकूर आपोआप स्मरणात राहतो. वाचन झाल्यावर विचारल्या जाऊ शकणाऱ्या प्रश्नोत्तरांची उजळणी करणे आवश्यक आहे. गणिताचा अभ्यास करताना जास्तीत जास्त उदाहरणे सोडवावीत. अभ्यास करताना नेहमी मन शांत असले पाहिजे.

हे सुद्धा पहासंपादन करा