हाराल्ड तिसरा, नॉर्वे

(हॅराल्ड तिसरा, नॉर्वे या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हाराल्ड सिगुलसन (१०१५ - २५ सप्टेंबर, १०६६) हा नॉर्वे देशाचा राजा होता.

हाराल्ड तिसराचे काल्पनिक चित्र